Türk Müziği Bilgileri

Türk Musikisi açısından XX.yüzyıl bazen tutarlı, daha çok tutarsız olaylar, bu olayların yankıları, sosyo-ekonomik çatışmaların olumsuz etkileri, Türk toplumsal hayatında altmış yıldanberi bir türlü genelleşemeyen Batı mûsikisinin taraftarlarının amaçlı, amaçsız saldırıları ile doludur. “Cumhuriyet Dönemi”nde bu saldırılarda özellikle Batı mûsikisi ünlülerinin, Türk mûsikisi mensuplarından daha ileri bir çizgiye geçmiş olmaları...
XIX.yüzyıl hem Doğu, hem de Batı dünyası için çok önemli bir zaman dilimidir. “Klâsik Çağ” kapanmış, yeni anlayışlara ve gereklere göre yeni sanat akımları gelişmiş, edebiyat, resim, mûsiki, heykel gibi güzel sanat kollarında bambaşka karakterde eserler ortaya konmaya başlanmıştır. Türk kültür hayatın otuz kırk yıl gecikerek gelen bu akım en...
XVII.yüzyılda Türk mûsikisinin gösterdiği büyük ilerleme, XVIII.yüzyılda da bütün hızıyla devam etti. Yetişmiş olan büyük bestekârlar “Klâsik Okul”un bütün gereklerini yerine getirir ve geleneklere bağlı kalırken, yapmış oldukları bestelere bazı yenilikler ekleyerek eser vermeye devam ediyorlardı. Bu yüzyılın ilk on yılı içinde dâhi bestekâr Itri’nin kişiliğinde “Klâsik Çağ” zirveye ulaşmıştır....
Türk mûsikisi açısından XVII.yüyzyıl çok önemli bir zaman dilimi ve aşamasıdır. IX.yüzyıldan başlayarak gelişen, bu yüzyıllarda atılmış temellere oturan Türk mûsikisinin Safiyüddin Abdülmümin Urmevi ile ses sistemi ve bunların kuralları belirlenmişti. Daha sonra Merâgalı Hoca Abdülkâdir’le “Klâsik Dönem” başlamış, zamanın akışı içinde gelişmesini sürdürerek Buhûri-zâde Mustafa Itri gibi bir dâhinin...
Türk Milletinin mûsikiye karşı gösterdiği ilginin, bu sanattan duyduğu zevk ve heyecanın varlığını en eski çağlardan beri biliyoruz. Arkeolojik kalıntılar, yazılı belgeler, bugün bile varlığını koruyabilmiş eski gelenekler mûsiki ve raks unsurunun toplumun her kesiminde değişik amaçlarla kullanıldığını gösteriyor. Bütün ilkel toplumlarda olduğu gibi eski Türk topluluklarında da mûsikinin dini...
NOTA’NIN TARİHÇESİ İnsanda sesi yazma düşüncesi çok eski çağlarda başlamıştır. İlk denenen yol, sözler hangi tür yazı ile yazılıyorsa, harflerin üzerine bazı işaretleri koymak şekiinde olmuştur. Bu işaretlere sümer tabletleri ile antik Yunan yazıtlarının bazılarında rastlanır. Önce gelişen dini musiki olduğu için, bugüne kalanların tümü dini musiki ile ilgilidir.  Türk Mûsikisi’nde...
Bayati Makamı ♬ Ne semtten canım -Kemani Rıza Bestenigar Makamın ♬ Ben seni sevdim seveli-Dede Efendi ♬ Çok sürmedi geçti-Hafız Hüsnü ♬ Gayrıdan bulmaz teselli-Kazasker Mustafa ♬ Kaçma mecburundan-Haşim Bey Evcera Makamı ♬ Yıllarca elim kalbimin-Sadettin Kaynak Hicaz Makamı ♬ Anladım sevmeyeceksin-Selahattin Pınar ♬ Eğilmez başın gibi-Kaptanizade Ali Rıza Edendi ♬ ...
Konfüçyüs (M.Ö 552-479) müzik hakkında Büyük Bilgi ve Müzik Hakkında Notlar adlı kitabında şunları söylemektedir. "Bütün sesler dimağdan çıkar. Dimağın çalışaması dış etkilerle olur. Duygular içten geldiği zaman ses halinde kendilerini gösterirler. Bu seslerin bir sıra haline konulmasına ton denir. Müzik tonların bir hasılasıdır. Ses bilip de ahengi bilmeyenler hayvanlardır....
Zamanla Hristiyanlık inancı ortaya çıkınca, bu dinin kurallarına göre, kadın, erkek ve çocuklar kiliseye birlikte gittikleri için, Miladın 12. yüzyılına kadar tek bir melodi, birkaç kişi tarafından tek ses halinde söylenmiştir. Bu döneme Batı müziğinde Monodi Çağı denilmiştir. İnsan seslerin hepsi aynı yükseklikte okunamadığı için Fransa'nın kuzeyindeki kiliselerde, kadın, çocuk ve...
İnsan duygularını aksettiren, müzik denen ince sanatın, tarihi olaylardan etkilenmemesi düşünülemez. Türk tarihi ise acılarla doludur. 93 Harbi (1877-1888 Rus Savaşı) ile başlayan savaşlar, yaklaşık 50 yıl sürmüş ve ancak 9 Eylül 1922'de son bulmuştur. Bu elli yıl içinde, imparatorluk nüfusunun dörtte bir olan altı milyon insan, Rumeli'den, bir kısmı...
Cumhuriyet döneminde kaydedilen gelişmelerin üzerinden yaklaşık 75 yıl geçmiş olup, mevcut durumu değerlendirmek için elimizde çok önemli veriler bulunmaktadır. Bu veriler bir senteze ulaşıldığını göstemektedir. Cumhuriyet dönemi, Türk müzik kültürüne çok şey kazandırmıştır. Bu dönemde yapılanlar kısaca şunlardır: -Klasik Türk Müziği'nin en eski eserleri çocukların bile okuyabileceği geometrik şekilli nota (Batı notası)...
Gerek Sümerlerde, gerek Hititlerde temel çalgıların davul ve zurnaolduğu taşlar üzerine yapılmış kabartmalarda görülmektedir. Davul ve zurna, bugün de Türk köylüsünün çalgısıdır. Bu konuda Türk Kültür Tarihi üzerine inceleme yağmış bir yazarımız şöyle söylemektedir: "Türk Halkının felsefesine inmek gerekir. Davul ve zurna birer meydan sazı idiler. Meydan ise, halkın istekle ve...
Yeryüzünde tarih, bundan 5500-6000 yıl önce, Sümer olarak adlandırılan, Fırat ve Dicle nehirlerinin birleştiği aşağı Mezopotamya'da yaşayan insanların yazıyı bulmasıyla başlamıştır. Sümerler tekerleği de icat etmiş ve bir dairenin çevresinin çapına bölündüğü zaman ortaya çıkan sabit sayıyı bulmuşlardır. Hüseyin Sadettin Arel, 1941 yılında Beyoğlu Halkevinde verdiği bir konferansta, Sümerlerin müziği, Sümerlerin sazları,...
Mustafa Kemal, 4 Ocak 1881 tarihinde Selanik'in Koca Kasım Mahallesi, Ziyneti bostan mevkiinde, babası Ali Rıza Efendi'nin yaptırdığı eve doğdu. O zamanlar, çocuklar okullarda adı ve memleketi çağrılarak anılırlardı. Mustafa Kemal Selanik gibi. 19. yüzyılın sonlarına Selanik şehri, imparatorluğun, İstanbul'dan sonra en ileri şehri idi. Şehirde ileri bir kültür ortamı vardı. 93...
Sayfa başına git