Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Besteciler

Musiki tarihimizde bazen Kadri Bey, bazen de Ama Kadri Çelebi gibi isimlerde anılır. Hayatı hakkındaki bildiklerimiz hemen hemen Esad Efendi’nin...
Bu yüzyıllarda mûsiki önemli bir ilim dalı olarak kabul ediliyor ve çeşitli eserler yazılıyordu. Hızır bin Abdullah’ın Topkapı Sarayı Revan...
Asıl adı Ahmed bin Tayyib-Ebu’l Abbas bin Tayyib bin Muhammed Serahsi ya da daha kısa olarak Ebu’l Abbas Ahmed bin...
Adı Şemseddin, mahlası Nahifi’dir. Fatih Sultan Mehmed döneminin bu ünlü mûsikişinası Aydın’lıdır ve Aydın’da doğmuştur; doğum tarihi bilinmiyor. Daha çok...
XV.yüzyılda Osmanlı Sarayı’nda Türk güzel sanatlarını korumak ve gelişmesine yardımcı olmak, sanatkârları teşvik etmek ve ödüllendirmek bir gelenek halini almıştır....
Sultan Veled’in babası Mevlâna Celâleddin, annesi Şerafeddin Lalâ-yı Semerkandi’nin kızı Gevher Hatun’dur. 24 Nisan 1226 tarihinde Karaman’da o zamanki adı...
Mûsikimizin asıl büyük ismi, Sultan Veled’le hemen hemen çağdaş olan Safiyuddin Abdülmümin’dir. Türk Mûsikisi kaynaklarında Urmiyeli Safiyuddin, Safiyuddin Abdülmümin Urmevi,...
Mahmud Çelebi Abdülaziz Çelebi’nin oğlu, Merâgalı Abdülkâdir’in torunudur. Mahmud Çelebi hakkında da geniş bilgiye sahip değiliz. XV.yüzyılın sonuna doğru üne...
Mehmed Çelebi Amasya yakınlarındaki Lâdik kasabasında doğdu. Doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Denizli ilinin eski adının Lâdik...
Ziyaeddin Mes’ud Kazarûni’nin oğlu olan Kudbettin 1236 yılında Şiraz’da doğdu. 1311 yılında Tebriz’de öldü. Tıp çalışmalarıyla ünlü bir ailenin çocuğudur....
Türk Mûsikisi tarihinde ikinci büyük isim, Farabi’nin ölümünden otuz yıl sonra dünyaya gelen, skolastik çağın en ve skolastik anlayışın en...
Türk Mûsikisi asıl gelişmesini XIV. yüzyıl ortaları ile XV. yüzyıl başında Sultan II.Murad’ın (1421-1451) sanatkâr kişiliğinde buldu. Bu padişahın emri...
Giray Hanları uzun yıllar Kırım Tatar hanlığına hükmetmiş bir sülaledir. Bilindiği gibi Kırım Hanlığı, Osmanlı İmparatorluğu’na yarı bağımlı bir devletti....
  870 yılında Türkistan'da Siderya (Seyhun) nehri ile Aris'in birleştiği yerde kurulmuş eski bir yerleşim merkezi olan Farab'da (Otrar'da) doğdu.Babası, Mehmet...
Devlet Şah’ın asıl adı, Alâuddevle Bahtişah Gazi Semerkandi’dir; 1431 yılında doğdu, takriben 1495’de öldü. Sanat ve edebiyat adamı olarak tanındıktan sonra...
Türk Musikisi’nin bu büyük bestekâr ve nazariyatçısı, yerli ve yabancı kaynaklarda Farabi birinci, İbni Sina ikinci “üstad” sayıldığı için “üstad-ı...
Abdülaziz Çelebi, Merâgalı Abdülkâdir’in en küçük oğludur. Hoca’nın bu oğlundan başka Nureddin Abdurrahman ve Nizameddin Abdurrahman adında iki oğlu daha...