Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Besteciler

Diyarbakır’ın eski çağlardaki adı Amida idi. Sonraları Amid ya da Kara Amid denmiş, daha sonra Diyar Bakr olmuş, bazı fonetik...
İbrahim Paşa tahminlere göre 1662 yılında eski adı Muşkara olan Nevşehir’de doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Fatma’dır. Yeni bir...
İsmail Ağa XVII.yüzyılın ikinci yarısından sonra Edirne Hasköy’ünde doğdu. Doğum tarihi kesin olarak belli değildir. Talik türü yazı yazmakta usta...
İbrahim Ağa’nın doğum tarihini bilemiyoruz. Enderûn’dan yetişti; çavuşluk rütbesine kadar yükseldi. XVIII.yüzyılın tanınmış saray mûsikişinaslarındandır; 1740’da İstanbul’da öldü. Bu yüzyılın...
Mustafa Itri Efendi İstanbul’un Mevlanakapısı civarında, o zamanki adı ile “Yapılan”, bugün “Yayla ya da Yaylak” denen semtte doğdu. Ailesi...
Hamparsum, Baba Hamparsum, Hamparsum Ağa, Hamparsum Limonciyan gibi isimlerle bilinen, XIX. yüzyılın bu önemli siması, 1768 yılında İstanbul’un Beyoğlu (eski...
Hasan Ağa’nın adı değişik kaynaklarda Burnaz Hasan Çelebi olarak da geçer. İstanbul’lu olan sanatkar tespit edilemeyen bir tarihte Kandilli’de doğdu;...
Ebu Bekir Ağa 1685 yılında İstanbul’un Eyub semtinde doğdu. Adından değişik yerlerde Eyyubi Bekir Ağa, Enderun’dan yetiştiği için Ebu Bekir...
Türk Sanat Musikisi literatüründe Dilhayat Kalfa, Dilhayat Kadın, Dilhayat Hanım gibi isimlerle anılan, kadın bestekarlarımızın , Refta Kalfa’yı ayrı tutarsak,...
Muhtemelen İstanbul’lu olan Receb Çelebi’nin doğum tarihi bilinmiyor. Ailesinin çömlekçilikle uğraşması sebebi ile bu sıfatla anılır. Sultan IV.Mehmed’in saltanat yıllarında...
Küçük Mehmed Ağa tespit edilemeyen bir tarihte İstanbul’da doğdu. Erken yaşlarında Enderun’a alınarak sanatını burada geliştirdi. Enderun gelenekleri çerçevesinde düzenli...
Ali Nutki Dede 27 Temmuz 1762 tarihinde Yenikapı Mevlevihanesi’ne yakın evlerden birinde doğdu. Aynı dergâhın şeyhi Ebû Bekir Efendi’nin oğlu,...
Abdülhalim Ağa’nın doğum tarihi bilinmiyor.Takriben 1708 yılında İstanbul’da doğdu; bu ilim, kültür ve sanat merkezinde yetişti. Genç yaşında Enderun’a alınarak...
Şerif Çelebi Anadolu’ludur; nerede ve ne zaman doğduğu bilinmiyor. Tahminen XVII.yüzyılın sonlarına doğru öldü. Atrabü’l-Âsar onun hakkında çok kısa bilgi...
Reftar Kalfa, Dilhayat Kalfa’dan önce yaşamış mühim bir saz eseri bestekârı olan kadın sanatkârlarımızdandır. Tahminlere göre XVII.yüzyılın sonlarına doğru ya...
Ahmet Çelebi’nin hayatı hakkında kısa bilgiyi Evliya Çelebi ile Esat Efendi veriyor. İstanbul’un Galata semtinde doğdu; burada büyüdü. Mûsikimizin büyük...
Müstakim Efendi İstanbul’ludur. Doğum tarihi bilinmiyor. Genç yaşında ünlü Halvetiye şeyhi Ümmi Sinan-zâde Hasan Efendi’ye intisab ederek icâzet aldıktan sonra...
XVII.yüzyılın en kudretli neyzeni olan Yusuf Dede Konya’da doğdu; doğum tarihi bilinmiyor. Konya Mevlevihânesi’nde Bostan Çelebi’ye intisab ederek hâfız oldu....
Asıl adı Mehmed olan ve mûsiki literatürümüzde “Küçük İmam” sıfatı ile tanınan bu bestekârımızın doğum tarihi bilmiyoruz. Sultan IV. Mehmed...
Musiki tarihimizde “Kantemiroğlu” adı ile tanındığı için, başlık olarak bu adı kullandık. Osmanlı İmparatorluğu ile Batı kaynaklarında adı Boğdan Prensi,...
Üsküdar’da doğmuş olan Hafız Post İstanbulludur. Asıl adı Mehmed, mahlası Hâfız, Post ise lâkabıdır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor ve...
Ali Şirugani İstanbul’lu olup sarayın helvaçıbaşı Ahmed Ağa’nın oğludur. Eski kaynaklarda “Sahib-i Beste Dede” olarak tanındığı kayıtlıdır (Hadikatü’l-Cevami: s.176). Hayatı...
Hasan Ağa 1607 yılında Edirne’de doğdu. Ailesi ve öğrenimi hakkında bilgimiz yok. İlk gençlik yıllarında Tanbura çaldığı, yani halk musikisi...
Aziz Mahmud Hüdâi’nin doğum tarihi bilinmiyorsa da bu tarihin 1540-1541 ya da 1542-1543 yıllarından biri olduğu sanılıyor. Sivri hisarlı ya...