Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Besteciler

“…Mustafa İzzet Efendi reisülulemalık, kadıaskerlik pâyelerine kadar yükselmiş olmasına rağmen, bu taassup havasının dışında kalarak bu güzel sanatın belli başlı...
Hüseyin Fahreddin Dede 1854 (10 Muharrem 1271) yılında, şimdiki Çırağan Sarayı’nın bulunduğu yerdeki Beşiktaş Mevlevihânesi’nin “Şeyh Dairesi” nde doğdu. Aynı...
Hacı Hâşim Bey 1814 yılında İstanbul’da Fatih’in Sarıgüzel semtinde doğdu. Babası Seyyid Mehmed Sadık Ağa’dır. Daha on bir yaşında iken...
Türk Sanat Musikisi çevrelerinde Derviş İsmail, Dede, Dede Efendi, Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi, İsmail Dede gibi isimlerle anılan bu dahi...
XVIII. yüzyılın sonu ile XIX. yüzyılın ilk yarısı içinde yaşamış, hayat hikayeleri ile eserleri bir birine karıştırılmış birkaç Sadullah adına...
Hacı Kirami Efendi 1840 yılında Mevlevihânekapısı’nda bulunan Kılıççı Tekkesi mensuplarının ikametine ayrılmış bir evde doğdu. Orta öğrenimini tamamladıktan sonra bir...
Hacı Faik Bey de ağabeyi Salim Bey gibi bilinmeyen bir tarihte Üsküdar’da doğdu. Oğlu Said Yurtseven bile babası hakkında bilgi...
Asıl adı , Mehmet Arif olan Hacı Arif Bey, 1831 yılında İstanbul’un Eyüp Sultan semtinde doğdu. Babası Eyüp’ün eski “Şeria...
Hayatı hakkında bilgimizin sınırlı olduğu Tahir Ağa, Sultan I.Ahmed döneminde, takriben XVIII.yüzyıl ortalarında doğdu; XIX.yüzyılın ilk çeyreğinde 1830 yılına yakın...
Hafız Hüsnü’nün asıl adı Mehmed Hüsnü’dür; 1858 yılında Üsküdar’ın Selimiye Mahallesi, Tekke sokağında doğdu. Babası, Harem İskelesi’ndeki Mehmed Tahir Efendi...
Hanende Ali Bey, Kadıköylü Ali Bey, Enderûni Ali Bey, Kel Ali Bey gibi isimlerle anılan Ali Bey, geçen yüzyılın yetiştirdiğ...
Dellal-zade İsmail Efendi 1797 yılında İstanbul’da Fatih’in Sarıgüzel semtinde doğdu. Bir aşk macerasına adı karışarak saraydan uzaklaştırılan saray dellalı Mustafa...
Çorlulu Aşık’ın hayat hikayesi hakkında hemen hemen hiçbir bilgi yoktur. Takriben XIX. Yüzyıl ortalarında öldüğü sanılıyor. Saz şairi olduğu “Aşık...
Mehmed Nuri Bey 1834 yılında İstanbul’da doğdu. Moralı Bekir Paşa sülâlesinden Mehmed Ali Bey’in oğludur. İlk ve orta öğreniminden sonra...
Hayat hikayesini iyi bilemediğimiz Abdi Efendi 1786 yılında İstanbul’un Davutpaşa semtinde doğdu. Kadı Halil Efendi’nin oğludur. Kendisi sekiz yaşında iken...
Abdürrahim Künhi Dede 1769 yılında Yenikapı Mevlevihânesi’nin hareminde doğdu. Babası bu dergâhın şeyhi Ebû Bekir Efendi, annesi Kutb-i Nayi Osman...
Asıl adı Asadur Hamamcıyan olan Asdik Ağa bir Ermeni vatandaşımızdır ve 1840 yılında İstanbul’da doğmuştur. İlk musiki derslerini dayısı Mofses...
Abdülbâki Nâsır Dede 1765 yılında Yenikapı Mevlevihânesi’ne yakın bir evde doğdu. Babası aynı dergâhın şeyhi Kütahyalı Ebû Bekir Efendi, annesi...
Yahya Nazım Çelebi 1647 yılında İstanbul’un Gedikpaşa semtinde doğdu. Babası Ali Çelebi kendi halinde yumuşak huylu sessiz bir kimseymiş ve...
XVIII.yüzyılın ilk çeyreğinde çok yaygın bir ün kazanan Hâfız Yusuf Çelebi hakkındaki bilgilerimiz hemen hemen Esad Efendi’nin verdiği kısa bilgilere...
Türk Sanat Mûsikisi’nin bu önemli XVIII.yüzyıl hakkında, üzülerek belirtelim ki bilgilerimiz çok sınırlıdır. Türk Mûsikisi tarihi ile ilgili belgelerde adı...
XVIII.yüzyılın bu büyük ve dikkate değer bestekârının hayat hikâyesi tam olarak belli değildir. Mûsiki tarihimizde “Tab’i, Kassam-ı Ahdeb-zâde, Müezzin Mustafa,...
1684 yılında İstanbul’da doğan ve 67. Şeyülislâm olan Esad Efendi, Rumeli kadılarından Alanyalı İbrahim Efendi’nin torunu, 56. Şeyhülislâm Ebû İshâk...
Amcası Sultan II.Mustafa’nın tahttan indirilişinden sonra (1695) yedi yaşında kafes hayatına girdi. 1730 yılında hükümdar oluncaya kadar bütün vaktini şiir,...