Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Yusuf Ziya Paşa (1849-1929)

29.06.2017
5.149
Yusuf Ziya Paşa (1849-1929)

Yusuf Ziya Paşa 1849 yılında İstanbul’da doğdu. Büyükbabası Reşit Paşa’ya yakınlığı ile tanınmış olan “Meclis-i Mâliye” başkanı Mehmet Şakir Bey’dir. Oğlu Suphi Ziya Bey’in ifadesine göre ailesi silsilesi Sultan I.Mehmed dönemine kadar uzanıyor. Aile adı “Müfti-zâdeler”dir. Müftizâdeler ailece daha sonra Yanya’ya yerleştiler. İlkokul ve rüştiye öğreniminden sonra özel öğretmenlerden ders alarak özenle yetiştirildi. Edebi bilgilerin yanı sıra politika öğrendi. Çok iyi Fransızca bildiğinden daha o yıllarda yaptığı çevirilerle çevresinin dikkatini çekti. Memuriyete ilk kez 1860 yılında baba mesleği olan “Meclis-i Mâliye” odasında stajyer olarak başladı. Bundan dört yıl sonra “Hariciye Nezareti Mektûbi Odası Hulefalığı”na getirildi. Hem iyi dilbildiği, hem de dışişlerinden iyi anladığı için, ülkemizde ilk kez konsoloslukların görevlerini düzenleyen teşkilâtı kurdu. Daha önce ülkenin konsolosluk işleri “fahri” olarak yönetilirdi. Görevinde gösterdiği üstün başarı düzenli olarak terfini sağlıyordu.

Yurt dışındaki ilk görevlerini 1869 yılında Berlin ve Viyana’da, 1872’de Atina, 1874’de Petersburg gibi merkezlerdeki sefaretlerimizde “kâtip” olarak yaptı. Bundan sonra İstanbul’a döndü. Bir süre “Hariciye Nezareti Umûmi Şehbenderiye” müdürü olarak çalıştıktan sonra, 1885 Belgrad ortaelçisi olarak Yugoslavya’ya gitti. Daha sonra sırası ile Roma, ikinci kez Viyana, Paris elçiliklerinde bulunarak yurda döndü. Devlet Şûrası (Danıştay) Mülkiye Dairesi üyeliği, 1895 yılında Şirket-i Hayriye başkanlığı ve Defter-i Hakani Nazırlığı (Tapu-Kadastro genel müdürlüğü) yaptı. 1908’de “İkinci Meşrutiyet”in ilânı üzerine önce Ticaret, sonra “Maarif Nazırlığı”, daha sonra “Dahiliye Nazırlığı” görevlerinde bulundu. “Maarif Nazırlığı” dört gün sürmüş, daha sonra kabine düşmüştür. Aynı sıralarda Roma büyükelçiliği, sonra yine ikinci kez Defter-i Hakâni nazırlığına getirildi. 14 Haziran 1910 ile 22 Haziran 1914 tarihleri arasında Washington büyük elçisi idi. Bu görevinden yaş sınırını doldurması sebebi ile emekli oldu. Birinci Dünya Savaşı sırasında “Âyan Azası” oldu. 1929 yılında hayata gözlerini yuman Ziya Paşa, Büyükada mezarlığında defnedildi.

Viyana’da bulunduğu yıllarda Osmanlı İmparatorluğu ile Avrupa devletleri arasındaki bir anlaşmazlığı, devletler hukuku ile ilgili bir sorunu çözüme bağlamış ve ikinci dereceden “vezirlik” rütbesi verilmiştir.

Mûsiki çalışmalarına daha çocukluk yıllarında Çırağan ve Bahâriye mevlevihânelerinde şeyh Hasan Nazif Dede’den ders alarak başladı. Yıllarca bu dergâh devam ederek, sesi güzel olduğu için mutribe hanende olarak katılırdı. Hüseyni Fahreddin Dede çocukluk arkadaşıdır. Kanuni Ömer Efendi’den mandalsız kanun çalmasını öğrendi; bu sazı iyi çalardı. Ud çalmada da usta bir icrâcı olduğu biliniyor.

Ziya Paşa’nın Nişantaşı’ndaki konağı bir konservatuar niteliğinde idi. Haftada en az iki kez mûsiki toplantıları ve sohbetleri yapılırdı. Bu toplantılara katılan Hacı Ârif Bey, Hacı Faik Bey, Rifat Bey, Kemençeci Vasil, Tanburi Cemil Bey, Ali Rifat Çağatay, Lavtacı Andon, Hanende Celâl Bey, Udi Sami Bey, Rauf Yekta Bey, Bestenigâr Ziya Bey, Kemani Ağa, Kemani Kirkor, Şevki Bey, iyi bir neyzen olan şeyh Nazif Efendi ve oğlu Hasan Efendi, Lavtacı Pepel, Hâfız Mustafa ve Hâfız İsmail gibi sanatkârlarla dostluk ve sanat arkadaşlığı yapmıştır. İstanbul’a her gelişinde bu toplantılar bir gelenek olarak devam ederdi. Emekli olduktan sonra da ölümüne kadar devam etti. Her toplantıda önce mûsiki sanatımızın en nadide fasılları yapılır, bilimsel yönü tartışılırdı. O zamanki piyasa sanatkârlarının adını bile duymadıkları ferahfeza, şedd-i araban, gerdaniye, nevâ, müstear, nişaburek, yegâh, sultaniyegâh, arazbar gibi makamların en değerli eserleri okunurdu. Paşa özellikle nişaburek makamını severdi; nitekim yaptığı eserlerle bu makamı zenginleştirmiştir. Bazen Udi Nevres Bey’in de katıldığı bu toplantıların hanendeleri Hacı Kirami Efendi, Kaşıyarık Hüsameddin Bey, Hâfız Şaşı Osman Efendi, Muallim İsmail Hakkı Bey olurdu.

Titiz bir koleksiyoncu olan Ziya Paşa, pek çok eski ve nadide eseri toplamakla kalmamış, notası olmayanları da notaya aldırtmıştır. Lavtacı Andon’u evine davet eder, köçekçeleri çaldırtır ve Nevres Bey’e notaya aldırtırdı. Böylece iki takım karcığar, bir takım gerdaniye köçekçe takımı notaya alınmış, saba makamındaki köçekçelerin notaya alınması ise yarım kalmıştır. İstanbul Belediye Konservatuarının çekirdeği olan Darü’l-Elhan onun fahri başkanlığında kuruldu ve okula bu adı Ziya Paşa verdi.

Bir bestekâr olarak az ve güzel eserler vermiştir. Saz ve söz eserleri alışılmışlığın dışında bir orjinalite gösterir. Özellikle neva makamındaki saz semâisinde Itri’nin neva makamındaki Kâr’ının temasını ustalıkla işlemiştir. Bütün eserlerine eski ve ihtişamlı eserlerin kokusu sinmiş gibidir. Batı Mûsikisi’ni iyi bildiğinden, hemen hemen her eserinde bu mûsikiden esintiler vardır. Mûsiki repertuvarımızda bulunan on kadar eserinin ilkinin sözleri Nedim’e ait olan “Ey gül ne aceb silsile-i müşg-i terin var” güfteli bestesi olduğu söyleniyor.

Ünlü bestekâr Suphi Ziya Özbekkan ile ûdi İbrahim Ziya Özbekkan, Ziya Paşa’nın iki oğludur.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Nisaburek Pesrev

Mustear Saz Semaisi

Neva Ey Peri Name Erdir Evce Dek Avazini

Mustear Pesrev

Neva Pesrev

Muhayyer Pesrev

Neva Saz Semaisi

Nisaburek Ey Gul Ne Aceb Silsile I Musk I Terin Var

Nisaburek Mesti Nazim Kim Buyuttu Boyle Bi Perva Seni

Nisaburek Bin Zeban Soylersin Ol Cesmi Suhan Perdaz Ile

Rast Ey Vatan Ugruna Canlar Veren Evlati Vatan

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.