Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Lemi Atlı (1869-1945)

29.06.2017
5.169
Lemi Atlı (1869-1945)

Halid Lemi Atlı 1869 yılında İstanbul’da, Üsküdar’ın Sultantepesi semtinde doğdu. Doğumundan bir hafta sonra annesini, iki yaşında iken babasını yitirdi, ablası tarafından büyütüldü. Ablası ile eniştesi, lemi_atli’nın iyi bir öğrenim görmesi için çok özen gösterdiler. İlkokuldan sonra önce Fatih, sonra Soğukçeşme Rüştiyesi’ni okudu. 1887 yılında burayı bitirerek “Mülkiye Mektebi”ne kaydoldu ise de bitiremedi. İskender Hoca’dan Arapça, Farsça;bir İtalyan bayan öğretmenden Fransızca dersleri aldı.

Yirmi yaşlarında”Dahiliye Nezareti Mektûbi Kalemi”nde memuriyete başladı. Bir yandan da “Resmî Gazete”de yazarlık yapıyordu. Bazı günlük gazetelerde yazarlık ve muhabirlik yapmıştır. Bir süre İzmir Deniz Ticaret Müdürlüğü’nde çalıştı. Bu yıllar içinde maddî ve manevî çok sıkıntılı bir hayat sürmüştür. “Sine-i sûzanıma âhım yeter”güfteli, Hicaz şarkısının bu yılların üzüntüsünü yansıttığı söylenir. Nihayet 1907 yılında ve otuz sekiz yaşında memuriyet hayatından çekilerek İstanbul’a yerleşti;kendini bütünüyle mûsıkî çaılşmalarına verdi. “Soyadı Kanunu”nun çıkışından sonra “Şizemu” sözcüğünün Türkçe anlamı olan “Atlı” soyadını aldı. Soyu bu sıfatı taşıyan Çerkez sülâlesinden gelmedir.

Eniştesi mûsıkî sever bir kimse olduğundan her on beş günde bir evinde “Küme Faslı” yaptırır;bu toplantılara Kanunî Fenerli Mike, Tanburî Garbis, Kanunî Solak Mihal, Giriftzen Rıza Bey, Santurî Edhem Efendi katılırdı.

Hanendeler ise Beylerbeyli Hakkı Bey, Domates Ahmed Bey, Beylikçi-zâde Sadık Bey, Hafız Yusuf idi. lemi_atli bu atmosfer içinde , daha küçük yaşlarında mûsıkî terbiyesi almağa başlamıştı. Bu gibi toplantılarda hazır bulunur, kulaktan öğrendiği eserleri okumağa çalışırdıÇocuktaki yeteneği gören Sadık Bey, ailesine Enderunî Vasıf Bey’den ders almasını tavsiye etti. Hâfız Yusuf konağa meşke gelir, meşkten sonra da o akşamki fasıl için konakta kalırdı. Bu hocasından daha sekiz yaşında iken ilk eser olarak “Taliim düşkün, gamım efzûn, kalbi yâreyim” güfteli Kürdili-Hicazkâr makamındaki bir şarkıyı meşk etti. Bu dersler dört yıl kadar sürmüştür. Böylece on iki yaşlarında mûsıkînin içine bizzat girmiş oldu. Daha sonra Dahiliye nazırı Reşid Mümtaz Paşa’nın aracılığı ile ünlü bestekâr ve hanende Hacı Ârif Bey’le tanıştırıldı. Kendi ifadesine göre Hacı Ârif Bey’in bulunduğu bir mûsıkî toplantısında, Santurî Edhem Efendi’nin eşliğinde

“Humarı yok bozulmaz meclis-i meyhâne-i aşkın”güfteli, Muhayyer makamındaki şarkıyı okurken , karar sırasında Hacı Ârif Bey:

“-Aferin evlâdım !Bir ufak nağme ile tenvir etmişsin. İnşallah zamanın en büyük bestekârı olursun” demiş. Bundan sonra belli günlerde konağa gelen Hacı Ârif Bey, fasıldan önce dersini tamamlar sonra fasla başlardı. Bu çalışmalar Hacı Ârif Bey’in ölümüne kadar sürdü. Üstâdla tanışmasını kendisi şöyle anlatır:

“. . . Bir gece evimize şeref bahşeden büyük Hacı Ârif Bey, sesim ile gösterdiğim istidada meclûp olmuş, kendilerinin tâbiri ile sesimin meclûbu olmuş ve her on beş günde bir evimizi şereflendirmeğe ve âcize metodlu bir surette mûsıkî tedrisine başlamıştı. . . . ”
Daha sonra Hacı Faik Bey, Hanende Ali Bey, Bolahenk Nuri Bey, Püskülcü Osman Efendi, Hanende Nedim Bey, Hacı Kirami Efendi gibi mûsıkîşinaslardan hayli eser geçti.

En çok beraber olduğu sanatkâr, ünlü hanende ve bestekâr Rifat Bey’di. Reşad Ekrem Koçu’nun verdiği bilgilere göre yaz tatillerini Sarıyer’de birlikte geçirirlerdi. Bu münasebetle Sarıyer’de oturmakta olan Dr. Kadri Bey ile Kanunî İsmail Bey’den Muhayyer-Kürdî faslını meşk etti. Reşad Ekrem Koçu anlatıyor:

“Lemi Bey bir gün Tanburî Reşid Molla’nın evinden bir araba ile Sultansuyu’na gidiyormuş. O sırada bir arabanın içinde Neyzen Aziz Dede’ye rastlamış. Aziz Dede arabanın içinde Segâh makamında bir taksim etmiş, taksime Lemi Bey cevap vermiş, sesine meftun olan Aziz Dede, her gittiği yerde bir fırsatını bulur, Sultan suyu gezisine yoldaş olan (o sesin sihir ve fusûnundan)söz edermiş.

Bir kerresinde de sesini dinleyen Balıkhâne Nazırı Ali Rıza Bey, “.Lemi Bey ! Sen Külhanbeyi Hüseyin Dede’nin boş bıraktığı yeri doldurdun. . . ” demiş. Böylece bu gibi ustalardan mûsıkî kültürü ile mûsıkî zevkini geliştiren lemi_atli, bu sanatın bilimsel yönünden çok pratik yönleri ile uğraştığından nota öğrenmedi.

Gittikçe gelişen bir sanat hevesi ve kabiliyetinin etkisi ile bestekârlığa çok erken, daha on yedi yaşında başladı. İlk olarak sözleri Reşid Mümtaz Paşa’nın olan Karcığar makamındaki “Hüsnüne etvârı nazın şan senin”şarkısını 1888 yılında besteledi. Bu şarkıyı Hicazkâr makamındaki şarkısı izledi. lemi_atli bu Hicazkâr şarkının bestelenişini şöyle anlatıyor:”. O tarihlerde henüz yirmi iki yaşında bir delikanlı idim. Devrin Nafıa Nazırı Mahmud Celâleddin Paşa’nın Kuzguncuk’taki yalısında yaz geceleri fasıl mûsıkîsi yapıyoruz. Paşa, ne zaman bir şarkı güftesi hazırlatsa ertesi gün mutlaka bizi davet eder. Fakat, yalıya gelinceye kadar sabredemediğinden, vapurun vükelaya ait yan kamarasına girer, hepimizi etrafına toplayarak şarkısını yüksek sesle okurdu. ”

“Yine böyle bir akşamdı;Köprüden kalkan vapurda Paşa ile karşıya geçtik.

(Gel, gel, Lemi Bey) diye yanına çağırdı;hemen koştum, yan kamaraya yerleşince , Paşa cebinden bir kâğıt çıkararak meşhur şarkısını okumağa başladı:
Pembelikle imtizaç etmiş tenin
Sime ya kâfura benzer gerdenin
Ben siyah pırlanta zannettim benin
Görmedim cânânım emsalin senin

Herkes gibi o zamanlar benim de kulağıma çalınmıştı. Paşa’nın (Cânân) adındaki bir cariyesiyle fazlaca meşgul olduğu söyleniyordu. Bu şarkıyı işte besbelli ki Cânân’ı için yazmıştı. Güftenin okuması bitince yüzüme baktı, (Haydi Lemi Bey göreyim seni;yarına kadar bu şarkıya güzel bir beste hazırla) dedi. Temannayı basıp ayrıldım. Ertesi güne kadar kim sabreder !. . . Doğruca Köprü Gazinosu’na. . . . Bir elimde kahve fincanı, öteki elimde kâğıt-kalem. . . .

İki saate varmadan besteyi bitirdim. Akşam vapur dönüşü karşısına çıkıp, (Paşam, beste hazır) deyince şaşa kaldı. Hazırladığım besteyi yan kamarada ağır ağır geçtim. Ertesi sabah bir de ne bakayım, Paşa’nın ağası, elinde pırlantalı bir altın sigara tabakası harıl harıl beni arıyor. Aksi gibi elimde de on para yok. Tabakayı kuyumcunun birine götürüp beş altına sattım. . ”

Bu iki eseri ile pek genç yaşında büyük bir ün yaparak mûsıkîşinaslar arasında kendisine iyi bir yer edindi. Bir yandan mûsıkî kültürünü ilerletip şarkı repertuvarımıza yeni ve güzel eserler kazandırırken, bir yandan da asil uslûbu ve güzel sesi ile iyi bir hanende olarak mûsıkî toplantılarına katılıyor, sanat ufkunu genişletiyordu. Gür ve etkili sesi, okuyuş edası ile o zamanki İstanbul’un mûsıkî sever ve sanattan anlayan kesimini kendine meftun etmiş ve “Boğaziçi Bülbülü” sıfatı ile anılır olmuştu. Kendisini dinleyenler, “Akan bir su şırıltısını yâhut şakıyan bir bülbül sesini andıran gırtlak nağmeleri ile okur” diyorlardı. Tanburî Cemil Bey’le okumaktan zevk aldığını anılarında anlatır. İkinci eserinin bestelenişinden sonra, mûsıkîşinas bir devlet adamı olan Mahmud Celâleddin Paşa’dan yakın ilgi ve himaye gördü.

Geleneksel ses icramızın büyük bir ustası olan lemi_atli’dan , onun ünlü bir okuyucu olduğu dönemlerde plâkçılık yaygınlaşmış olduğu halde, bir icra örneğinin günümüze gelememiş olması, mûsıkî sanatımız için bir kayıptır. Son bestesi, sözleri Mustafa Nafiz Irmak’a ait, dörtlüğün baş harflerinin adını “Akrostiş” olarak yazdığı şu şarkısıdır:

Leylâ mı nesin ? Ruhumu Mecnûn’a çevirdin
Ey gonca benizlim ne çabuk kalbime girdin ?
Mehtabı erittin gözünün şen seherinde
İçtim o alevden, bana sen aşkı içirdin.

Bütün mûsıkî hayatı boyunca üç yüz kadar şarkı bestelemiş ve bir bölümü de zamanında notaya alınamadığı için unutulmuştur. Şarkı formunun dışında Mahûr makamında bir Saz Semâisi ile bir de “İstiklâl Marşı” bestelemiştir. Böyle olduğu halde eski ustaları ima ederek eserinin azlığından yakınırmış. Bestelerini Leon Hancıyan, Fulya Akaydın, Selâhaddin Pınar, Suat Gün gibi mûsıkîşinaslar notaya almıştır.

Eserlerine güfte seçmekte çok hassas ve usta olan Lemi Bey’in şarkılarında sözlerle melodi âdeta kaynaşmış gibidir. Şarkılarının çoğunun bir hikâyesi vardır. Bir gün Leon Hancıyan’la “Beşiktaş Muhafızı” Hasan Paşa’nın oğlu Said Paşa’nın yalısında verilen bir yemekden sonra aynı odada misafir edilmişler.

lemi_atli, Namık Kemal’i rüyasında görmüş. Şair kendisine bir hayli iltifat ettikten sonra “Zevkin ne ise söyle hicab eyleme benden” şiirini Manyasî-zâde Refik Bey’in bestelediğini, bir kez de kendisinin bestelemesini istemiş. Bu iltifata çok sevinen Lemi Bey, rüyasında şiiri Nihavend makamında bestelemiş, uyanır uyanmaz uyumakta olan Leon Hancıyan’ı kaldırarak eserini notaya aldırtmıştır.
lemi_atli’nın bestekârlık hüviyetini şu satırlardan okuyalım:

“. . . XIX. yüzyılın şarkı bestekârlarının dizi dibinde yetişmiş ve mûsıkî tarihimizin altmış senelik gelenekleri içinde büyümüş olan lemi_atli, eskilerin -Bakiyetülselef- dedikleri tipte bir bestekârımızdı. Hacı Ârif Bey, Şevki Bey bestekârlığı zincirinin son halkasıdır. ”

“lemi_atli’nın şarkılarını dinlerken umûmiyetle hür ve şuh bir lirizmin melodik tezahürlerini duyarız. Fakat, bazen de geçmiş günlerin hülyalı hatıralarını terennüm eden şarkılarında zevkimiz, sanat kaidelerinin biraz ruh ve heyecanı daraltan hendesî köşelerine takılır gibi olur. Fakat hemen ilâve edelim ki, bu bir kusur değil bilâkis ilk emekleme ve gelişme anlarının verdiği bir cüretsizlik ve hız almak için dayanacak bir nokta aramak, bulmak ve sonra her sanatkârın zamanın icaplarına uymak endişesi ve zaruretinden doğan bir keyfiyettir. Nitekim lemi_atli, bu intikal devresini pek çabuk atlatmış ve kendini bütün bu icap ve zaruretlerden kurtararak sanatın hür ve temiz heyecanını duymağa ve duyurmağa başlamıştır. Bu geniş, hudutsuz duygu ve heyecan sayesindedir ki, melodi ve ritmler onun sanatkâr varlığının süzgecinden geçtikten sonra yuvarlak, yumuşak bir manzara ve her gönüle sığabilecek bir karakter ve mahiyet almıştır. Rast makamındaki -Bu zevk-u safa. . . -güfteli şarkısının melodik yapısında , bizi daha öncelere , meselâ XVIII. yüzyıldan biraz daha öne götüren, fakat bununla beraber bugünkü zevklere seslenen bir özelliği, başarısı vardır. ”

Bestelerini kendi sesi ve okuyuş uslûbuna göre bestelemiş olduğu ileri sürülür. Gerçekten de bu eserlerin icrası için kıvrak bir hançereye sahip olmak gerektiği kabul edilir. Yaşadığı sürece mûsıkîşinaslar ve icrakârlarca büyük saygı duyulmuş, o gün ve bugün de aranan bir bestekâr olmuştur. Mesud Cemil yetmiş beşinci yaş günü için şu telgrafı göndermiş:”. . . Yetmiş beşinci yıldönümüz için bütün arkadaşlarımın namına daha uzun ömürler dileriz. Mutlaka yarın sabah Ankara Radyosu’nu dinlemenizi rica ederiz. Hepimiz ellerinizden öperiz. ”

Münir Nureddin Selçuk’un aşağıdaki mektubu da aynı özellikte:”Muhterem Lemi Bey’ciğim, lûtfedilen yeni şarkınızı aldım;çok teşekkür ederim. Bu yeni doğmalar inşallah diğerleri gibi size hayırlı evlat olurlar. Ben de onların neşvenümasına müsadeleriyle ihtimam edeceğim. Ve size onların tatlı ses ve nağmelerini dinletmeğe çalışacağım. Bu vesile ile size yeni tarzda yazılmış bugünkü halkın çabuk sevip anlayacağı bir-iki güfte takdim edeceğim. Bunların da sây-i üstâdelerinde ve güzel zevkinizle pek güzel, câzibeli hayrülhalef yetişeceklerine kuvvetle itimadım vardır. ”

Eserlerine çağdaşı olan şairlerin, bazen Divan Edebiyatı şairleri ile Vecdi Bingöl’ün şiirlerini seçmiştir.

Yaratılış itibariyle son derece terbiyeli, mültefit, nazik, alçak gönüllü bir kimse olan Lemi bey, kendine “Üstadım” diyenlere, büyük bir mahcubiyetle üstad olmadığını, mûsıkîde amatör bir kimse olduğunu söylermiş.

Başından dört evlilik geçen ve bu evliliklerden çocuğu olmayan lemi_atli, yaşamış olduğu duyguları şarkılarına da yansıtmıştır. Meselâ:Kürdili-Hicazkâr makamındaki sözleri “Nazlandı bülbül güller sarardı” olan şarkıda bunları hissetmek mümkündür.

Bir süre Kanlıca ve Rumelihisar’ında oturduktan sonra , ömrünün son yıllarını Suadiye’de yeğenlerinin yanında geçirdi. Küçükağa sokağında olan bu eve Selâhaddin Pınar, Nuri Duyguer, Fevzi Aslangil, Sadi Hoşsses, Dr. Hamid Hüsnü Bey, Bedriye Hoşgör, Melek Tokgöz, Ârif Sami Toker gibi sanatkârlar devam ederdi. Ölümüne yakın bir tarihe kadar isteyene ders vermiştir. Söylenenlerin aksine son yıllarını oldukça rahat ve huzur içinde geçirmiştir. Yakın dostu Kemal Niyazi Seyhun’la dolaşır, Çamlıca’ya gider, Setbaşı gazinosunda fasıl dinler, orada bulunduğunu hisseden gazino sanatkârları fasla çeki düzen verir ve dikkatli olurlardı. lemi_atli 25 kasım 1945 tarihinde hayata gözlerini yumdu;Erenköy mezarlığında toprağa verildi.

Dr.Nazmi Özalp- Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır

Huseyni O Guzel Gozlerle Bakmasini Bil

Hicazkar Yine Bir Ask I Emelsuz Ile

Karcigar Cesmani O Mehvesin Eladir

Bayatiaraban Seni Her Dem Rakible Gormeden Ey Mah

Nisaburek Varsin Gonul Askinla Harab Olsun Efendim

Huseyni Zaman Olurki Anin Hacle I Visalinde

Muhayyer Gezdm Yurudum Dun Gece Hicranimi Yendim

Hicaz Kirilmis Olsa Da Tar I Hayatim

Hicaz Sanma Yalniz Alem U Dunya Icin Birtanem

Rast Yokmu Cana Asika Hic Sefkatin

Karcigar Bir Golge Ol Beni Pesinden Kostur

Hicaz Kan Kustu Bahar Oksurerek Arz Uzerinde

Ussak Seni Arzu Eder Bu Didelerim

Ferahfeza Her Guzel Nagmeyle Sevgini Andim

Dilkeshaveran Demedim Hicranimi Ellere Yarar Diye

Hicazkar Gonlumu Baska Emellerle Avutsaydim

Huzzam Leyl Olur Ki Huzn Icinde

Kurdilihicazkar Gozlerim Gozlerine Hayrandir

Nihavend Zevkin Ne Ise Soyle Hicab Eyle Benden

Sultaniyegah Gonlum Sevdi Simdi Bir Yar

Ussak Bu Imtidad I Cevre Ki Bahtin Sitabi Var

Mahur Saz Semaisi

Tahirbuselik Her Subhu Mesainle

Huseyni Anadolu Sen Guzelsin Ciceksin

Sultaniyegah Andikca Gecen Gunleri Hasretle Derinden

Hicazkar Dil Doymuyor Letafetine Dide Kanmiyor

Isfahan Nari Askinla Kul Oldu Beden Lebleri Mul

Hicaz Hastayim Yanlnizim

Rast Sazin Gibi Sinem Dahi Bir Nagme Zenindir

Hicaz Cattim Yasima Bakmadan Ol Taze Nihale

Ussak Atilsam Sine I Nerminine Koysam Basimi

Suzinak Nihali Gulseni Husn U Ezelsin

Tahir Aksam Oluyor Sukun Icinde

Huzzam Soyle Bir Kere Daha Basin Icin Ey Gonce Leb

Hicaz Ey Suh I Ser Tab Ey Durr I Na Yab

Hicaz Gonca I Nazende Hali Gulsen I Ikbal Iken

Kurdilihicazkar Ey Suh I Ser Tab Ey Durr I Na Yab

Nihavend Nedir A Sevdigim Soyle Bu Halin

Muhayyerkurdi Bir Melek Sima Perisin Ey Guzeller Peykeri

Ussak Varmidir Takrire Hacet Derd I Mafibalimi

Hicazkar Son Askimi Canlandiran En Tatli Emelsin

Bayatiaraban Gormesem Bir Lahza Ruyin Sanki Dunya Nar Olur

Ussak Gosterirken Ruyizerdin

Kurdilihicazkar Cilgin Nagmesi Zannetme Ki Dindi

Ussak Neler Cektim Neler Canan Elinden

Hicaz Sine I Suzanima Ahim Yeter

Segah Kalbimin Gormek Dilersen

Hicaz Nevbahari Vuslatin Bassin Deyu Ilk Ayina

Rast Bu Zevk U Safa Cemenzare De Kalmaz

Karcigar Bir Gonca Gulun Revnaki Parlar Deheninde

Tahir Gozlerine Seyre Dalsin

Kurdilihicazkar Derdin Bana Bir Hatira Gurbet Gecesinden

Ussak Umidim Sondu Artik

Sedaraban Idini Tebrik Icin

Rast Incindi Biraz Sozlerime

Sehnaz Saclar Sari Disler Beyaz Rengi Al

Bayatiaraban Bekasiz Husnun Guvenme Anina

Ussak Siyah Ebrulerin Duruban Catma

Suzinak Yeter Hicranli Sozler Gecdim Ummid I Visalinden

Ussak Ruhumda Buldum Vecd I Visali

Nihavend Bir Gul Cikarirdim Sana Kalbimdeki Kulden

Muhayyer Gozlerm Gozlerini Seyre Dalsin

Mahur Aman Saki Lutfuna Amadeyim

Hicaz Nesem Emelim Ruh I Hazinim Zedelendi

Ussak Hala Yaniyor Leblerinin Atesi

Huseyni Bak Su Coban Kizdaki Hal I Safa Pervere

Hicaz Severim Her Guzeli Senden Eserdir Diyerek

Hicazkar Korkma Sonmez Bu Safaklarda Yuzen Alsancak

Suzidil Yadigar Olsun Zamana Halet I Mestanemiz

Kurdilihicazkar Bir Gun Goremezsem Seni Mecnuna Donerdim

Ussak Yasamistim Ne Guzel Bezminde Cemalinle Senin

Karcigar Ihtirazla Arzihal Eyler Gonul

Suzinak Oldurse Gamzen Gecemem Ben Nigehinden

Hicaz Acirim Asik Olup Da Yanana

Mustear Cilve I Tali Imi Tali Ine Bagliyorum

Acemasiran Neden Bir Cift Gozun Derdiyle Cesmim Giryan Oldu

Ferahnak Aylarca Bu Sevda Zedenin Boynu Bukuldu

Kurdilihicazkar Acmam Acamam Soyleyemem Cunku Derinde

Kurdilihicazkar Dun Oturdum Bir Zaman Maziye Basvurdum Yine

Evc Lerzan Ediyor Ruhumu Cesmindeki Efsun

Ussak Gunler Geciyor-gonlumun Ezvaki Tukendi

Karcigar Yeter Hicran I Nazin Gul Dudaktan Mujdeler Gelsin

Ferahnak Kan Aglar Iken Celbi Tarahhum Emeliyle

Sevkefza Etme Cananim Bu Hicrana Sebep Sensin

Kurdilihicazkar Nazlandi Bulbul Guller Sarardi

Rast Sanki Gonul Asude Gecen Demlerden Usandi

Suzinak Dusmus Amma Aska Izhar Etmiyor

Nihavend Artiyor Ye Sim Bakinca Halime

Kurdilihicazkar Sevdim Ey Afet Seni Kurbaninam

Karcigar Husnune Etvari Nazin San Senin

Hicaz Sorulmasin Bana Ye Sim Garik I Hicranim

Hicaz Mazideki Hulyami Butun Oldureceksin

Gerdaniyebuselik Karsiyaka Sefasi Kaldi Artik Seneye

Sedaraban Amade Iken Bade Ile Dopdolu Bir Cam

Mahur Dilde Emel Vardir

Ussak Gulzare Salin Mevsimidir Gest U Guzarin

Ussak Aksam Olsun Su Perdeler Insin

Kurdilihicazkar Esirindir Benim Gonlum

Huzzam Ey Rahm U Vefasi Olmayan Yar

Nikriz Yavru Gul Yanagini Askin Atesi Sandim

Mahur Suz I Hicrin Yare Acti Sineme Ey Mehlika

Hicazkar Penbelikle Imtizac Etmis Tenin

Huseyni Goster Guzelim Hucre I Ezvak I Visali

Hicazkar Sevdi Gonllum Bir Guzel

Ussak Bir Cift Goz Olup Gonlume Bir Hamlede Aktin

Hicaz Soyle Ey Tali Ne Lutfu Var Bana Cevr Etmenin

Kurdilihicazkar Uslandi Gonul Va De Bugun Kanmiyor Artik

Evcara Ben Esiri Handenim Ufdadenim Ey Gul Tenim

Acemasirran Gider Mi Pis I Cesmimden Hayali Dag Darin

Ferahfeza Dinlendi Basim Dun Gece Bir Parca Dizinde

Suzidil Tar I Kalbim Inliyor Mizrabi Vurdukca Nigar

Muhayyer Kan Aglar Iken Celb I Terahhum Emeliyle

Hicaz Ey Hilali Ahmer Ey Mihrabi Ruhi Sefkatin

Ussak Bir Handene Meftun Olan Asiklari Kandir

Kurdilihicazkar Bir Kendi Gibi Zalimi Sevmis Yaniyormus

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.