Besteciler

Nevres Bey 1873 yılında Malatya'da dünyaya geldi. Çok fakir bir ailenin çocuğudur. Türlü geçim sıkıntıları içinde bunalan babası yeni bir geçim yolu bulmak için, karısını ve oğlunu Malatya'da bırakarak İstanbul'un yolunu tuttu; oldukça varlıklı ve nüfuzlu bir devlet adamının hizmetine girdi. Aradan iki yil geçmiş, karısı yoksulluk içinde zatürreden ölmüş,...
Âmâ Hasan Bey olarak da bilinen Hasan Sabri Bey 1868 yılında Şemsipaşa’daki “Delinin Yalısı”nda doğdu. Babası askeri doktorlardan Reşit Paşa, annesi Şam valiliğinde bulunmuş olan Mustafa Paşa’nın kızı Zehra Hanımdır. Resmi bir okulda değil özel öğrenim görerek yetiştirildi. “Maarif Nezareti Meclis Kalemi”nde memuriyete başladı. Bu görevi, 1908’de Meşrutiyet’in ilânından sonra...
Ekrem Bey’in doğum tarihi Türk Mûsikisi Ansiklopedisi ile Yirminci Yüzyıl Türk Mûsikisi adındaki eserlerde 1879, yakın akrabası Sermed Muhtar Alus’a göre ise 1876 (H.1293) olarak gösteriliyor. Fatih’te doğan Ekrem Bey’in babası “Rusûmât Emaneti” kâtiplerinden Hulusi Efendi’dir. İlk ve orta öğreniminden sonra Maliye Nezareti’nde memuriyete başladı. Spora merak ederek Sultan Hamid’in...
1878 Yılında İstanbul'da doğdu. Ailesinin teşviki ile mûsiki çalışmalarına erken yaşlarda başladı. Döneminin tanınmış mûsikişinaslarından, özellikle Kanuni Âmâ Nazım Bey'le hanende Azizi Bey'den yararlandı. Sesi güzel olduğu için başlangıçta hanendelik yapıyordu. Ud çalmasını sonradan öğrendi. Memuriyet hayatına Adliye'de başlayarak çeşitli görevlerde bulunduktan sonra buradan emekli oldu. Bundan sonra kendisini bütünüyle...
Hikmet Bey, Tanburi Cemil Bey’in ablası Beyhan Hanım’la hakim Sadullah Bey’in çaloğludur; 1890 yılında İstanbul’da doğdu. Mûsiki sanatını ve tanbur çalmasını dayısından öğrendi. Orta öğrenimini Galatasaray Lisesi’nde tamamladı. Tanburdan başka keman da çalar, Batı Mûsikisi’ni iyi bilirdi. Cemil Bey’in çevresinde bulunan mûsikişinasları tanıdı; onların yaptığı mûsiki toplantılarında katıldı. Zamanla tanburunun...
Aziz Mahmud Bey 1870 yılında İstanbul’da doğdu; Tanburi Ali Efendi’nin oğludur. Rüştiye ve İdadi’yi bitirdikten sonra 1893 yılında “Mülkiye Mektebi”nden mezun oldu. Ziraat Bankası’nda memuriyete başladı ve aralıksız otuz yıl hizmet gördü. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra banka Ankara’ya taşınınca kadro dışında kaldı. Ömrünün son yıllarını büyük bir yoksulluk içinde geçirerek 1929...
Tahsin Karakuş 1892 yılında Balıkesir ilinin Mustafakemalpaşa ilçesinde doğdu. Ailesi Filibe’den göç ederek bu ilçeye yerleşmişti. Babası marangoz Mustafa Efendi, annesi Fatma Hanım’dır. İlk ve ortaokulu memleketinde bitirdikten sonra 1909 yılında İstanbul’a gelerek medreselerde okudu. 1914 yılında ve I.Dünya Savaşı sırasında askere alındı. Savaş sonrası ilçesine dönerek mâliye memuru olarak...
1907 yılında Edremit’te doğdu. Hasan adında bir işçinin oğludur. İlkokuldan başka öğrenim görmedi. Yoksul bir ailenin çocuğu olduğu için, babası ile üç amcasının aynı zamanda askere alınması sonucu ailenin geçim yükü onun omuzlarına bindi. 1921 yılında İzmir’e göç ettiler. 1923’e kadar bu şehirde yaşadıktan sonra tek başına İstanbul’a geldi. Bir...
Osman Şükrü Şenozan 1874 yılında İstanbul'un Süleymaniye sem-tinde doğdu. Kastamonulu bir aileden gelen Ali Osman Efendi'nin oğludur. İlkokul'dan sonra sırasiyle Şehzade Rüştiyesi, Mülkiye İdadisi'nde okudu; yüksek öğrenimini İstanbul Tıp Fakültesi'nde tamamladı. O zamanlar bir Türk adası olan Midilli adası ile Muğla'da hükümet ve belediye tabipliği yaptı. Bir süre İzmir Memleket...
Şerif Muhiddin Targan 21 Ocak 1892 tarihinde İstanbul’da doğdu. Şerif Ali Haydar Bey ile Sabiha Hanım’ın küçük oğludur ve peygamberimiz Hz.Muhammed’in soyundandır. Onsekiz yaşına kadar o dönemin değerli hocalarından özel öğrenim görerek yetiştirildi. Genel kültür dersleri aldı; Farsça, Fransızca, İngilizce öğrendi. Yirmi iki yaşında İstanbul Üniversitesi Edebiyat ve Hukuk fakültesinden...
Şerîf İçli, 20 Aralık 1899 tarihinde Beşiktaş’ta doğdu. Hacı Ahmed Efendi ile Şöhret Hanım’ın oğludur. Mahallesindeki ilkokulu bitirdikten sonra orta öğrenimini Beşiktaş’taki “Âfitab-ı Maarif Rüştiyesi”nde tamamladı;yüksek öğrenime devam etmedi.Çocukluğu Ortabahçe’de geçmiştir. I. Dünya savaşı yıllarında “Orman ve Maadin Nezareti”nde resmî göreve başladı. Askerliğini Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra Ankara’da yaptı. Terhisinden...
Şekip Ayhan Özışık 1932 yılında Ankara’da doğdu.Raşit ve Sadiye Özışık’ın oğludur. İlkokulu Ankara’da okuduktan sonra, orta öğrenimini Haydarpaşa Lisesi’nde tamamladı. Musiki çalışmalarına babasının isteği üzerine, lisede okuduğu yıllarda keman çalarak başladı. Ud çalma isteğini babasına kabul ettirememişti. İlk musiki hocası olan Selahaddin Bey’den bir yıl boyunca ders aldı. Bundan sonra...
Süleyman Erguner 15 Ağustos 1902 tarihinde İstanbul’da, Sultanselim Abdisubaşı Mahallesi, Debağyunus sokağındaki babasının evinde doğdu. Babası Hâfız Hasan Efendi Sultanselim Câmii’nde müezzin idi; annesinin adı Dürriye’dir. Kendisi çok küçükken kısa aralıklarla baba ve annesini yitirdi. O zamana kadar ailesinde mûsiki ile uğraşan kimse yoktu. O da baba mesleğinde yürüyerek “hâfız”...
Suphi Ziya Özbekkan 1887 yılında İstanbul'da Türbe semtinde doğdu. Babası devlet adamı ve ünlü mûsıkîşinaslarımızdan Ziya Paşa, annesi Samipaşa-zâde Suphi Paşa'nın kızı Ayşe Behiye Hanım'dır. Hamdullah Suphi Tanrı Över sanatkârın dayısıdır. Altı yaşına kadar özel öğretmenlerden ders alarak eğitildi.Bir Fransız mürebbiyeden önce Fransızca öğrendi. Annesinden elde ettiği Farsça bilgisini, Vecihe...
Doktor Suphi Zühdü Ezgi, 1869 yılında Üsküdar'ın Açıktürbe semtinde bulunan dedesinin evinde doğdu. Posta-Telgraf Nezareti Muhasebe Kalemi mümeyyizlerinden İsmail Zühdü Bey ile mevlevilik tarikatine mensub İmrahor imami Kamil Dede Efendi'nin kızı Emine Hanım'ın oğludur. Beş yaşında ilkokula başladı. Orta öğrenimini tamamladıktan sonra tıp fakültesine, o zamanki adı ile "Tıbbiye-i Şahane"ye...
Selahaddin Pınar 22 Ocak 1902 tarihinde Üsküdar, Altunizade de doğdu. Babası Sadık Bey aslen Denizli ilinin Çal kasabasındandır. Eski hukukçulardan olan Sadık Beyi çeşitli illerde ve memleketi olan Denizli'de kadılık yapmış,Denizli milletvekili olmuş. İstanbul "Yüksek Ticaret ve İktisat Mektebi" nde "Medeni Hukuk Müderrisliği" yapmıştı. Annesi İsmet Hanım ud çalar, babası...
Selahattin İnal 1924 yılında Çankırı'da doğdu. Çevresinde "Çopur" lakabiyle tanınan fırıncı Hacı Şükrü Efendi ile Nafia Hamım’ın oğludur. İlkokulu memleketinde bitirdikten sonra lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Bir yan-dan da baba mesleği olan fırıncılık yapıyordu. Askerlik hizmetinden sonra Ankara Radyosu'nun açtığı bir sınavı kazandı; keman sanatkarı olarak göreve başladı.Otuz bir yıllık...
6 Ekim 1923' de İstanbul, Beşiktaş'ta doğdu. Babası İbrâhim İçli, Annesi Zekiye İçli'dir. Nimet ve Ümran adında iki kız Kardeşi vardır. 1927 yılında Babasının Susurluk Borasit Mâdeni'nde görev almasıyla, ilkokulu Susurluk'ta, Ortaokulu ve Liseyi Balıkesir'de yatılı olarak okudu.1949 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitiren İçli, askerliğini Çankırı Piyâde Atış Okulu tabibi...
Sedat Öztoprak, babası İbradalı Hüseyin Şakir Bey’in ağır ceza reisi olarak bulunduğu sırada 1890 yılında Konya’da doğdu. Şakir Bey’in beş çocuğunun dördüncüsüdür. Ailesinin bütün baskılarına rağmen, mûsikiye aşırı düşkünlüğü sebebi ile ortaokuldan sonra öğrenim görmedi. Veled Çelebi’nin yeğeni ve Sedat Öztoprak’ın öğrencisi olan Türkân Savut’un Ruşen Kam’a yazdığı bir mektuptan...
Sadedin Işılay’ın babası perukar İsmail Efendi, Rumeli’den göç ederek İstanbul’a yerleşmişti ve Laleli’de otururdu. Laleli Türbesi’nin karşısında kıraathaneyi kiralar, bir tarafını berber dükkanı, diğer tarafını da kahve olarak çalıştırırdı. Dükkanın arkasını da “meşkhane” durumuna getirirerek “Lütfipaşalılar” adını vermişti. Sadi Işılay 5 Kasım 1899 tarihinde Laleli’de doğdu. Annesinin adı Vasfiye’dir. Adı...
Sadi Hoşses 1910 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Tekirdağ, Antalya, Alanya ağırceza reisliklerinde bulunmuş olan Tahir Mazhar Bey, annesi Huriye Hanım’dır. Babasının Alanya’da ölümü üzerine ailesiyle İstanbul’a geldi. On yaşında ilkokulu bitirdikten sonra “Amel-i Hayat ve Lisan Mektebi” ne devam etti. Okul bitince “Elektrik-Tramvay-Sular İdaresi Kartoteks Dairesi” nde memuriyete başladı. Bir...
Sadettin Kaynak 1895 yılında İstanbul'da, Taşkasap'ta Lütfipaşa mahallesi'nde doğdu. Babası Fatih Camii "Ders-i amlarından" ve "Huzur-i Hümayun" hocası Ali Alaeddin Efendi, annesi Havva Hanım'dır. İlk zamanlarında Hafız Saadettin Bey olarak tanınmıştır. Bulunduğu semtte ilk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Balkan Savaşının çıktığı yıllarda (1912),"İlahiyat Zabiti" olarak...
Rüşdü Şardağ, babasının alay kâtibi olarak görev yaptığı sırada 1915 yılında Halep’de doğdu. Aslen Elbistan’lı olan Mehmed Âtıf Bey ile Kadiriyye tarikatına mensub Melek oğludur. Ailesi İstanbul’un Beylerbeyi semtine yerleştiği sıralarda Rüştü Şardağ bir yaşında idi. İlk öğrenimini Beylerbeyi Nümûne ve Altunizâde ilkokullarında tamamladıktan sonra, Üsküdar ortaokulunu bitirdi. Trabzon, Balıkesir,...
Mehmed Ruşen Kam 26 Mart 1902 tarihinde İstanbul’un Beylerbeyi semtinde doğdu. Babası ünlü bilginlerimizden ve eski İstanbul Üniversitesi müderrislerinden Ömer Ferid Kam, annesi Fatma Rukiye Hanım’dır. Baba ve annesinin ailesinin her ikisi de Çankırı kökenlidir. Kam ailesinin beş çocuğunun dördüncüsüdür. Beylerbeyi ile Çengelköy arasında bulunan Havuzbaşı Rüştüyesi’ne devam ederken, bu...
Sayfa başına git