Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Besteciler

Musa Süreyya Bey, Giriftzen Asım Bey’in oğludur. 1884 yılında Üsküdar’da doğdu. İlkokuldan sonra Üsküdar Rüştiye ve İdâdisi’nde okudu. Altı yıla...
Muhlis Sabahaddin Bey, Sultan Aziz’in başmabeyincisi olan Hurşid Bey’in oğludur. Babasının sürgün olarak bulunduğu Adana’da 1889 yılında doğdu. Amatör bir...
İsmail Hakkı Bey 1865 yılında İstanbul'un Balat semtinin Molla Aşki mahallesinde doğdu. Babası "İdare-i Husûsiye"memurlarından hanende Reşid Efendi'dir. İlk okulu...
Mesud Ekrem Cemil 1902 yılında, İstanbul’un Cağaloğlu semtinde doğdu. Dahi sanatkar Tanburi Cemil Bey ile Saide Hanım’ın oğludur.Okul çağına gelinceye...
Leyla Saz musikimizde daha çok Leyla Hanım olarak bilinir.Babası şehreminliği, valilik, tıbbiye nazırlığı, zaptiye müşirliği yapmış olan Dr.İsmail Hakkı Paşa’dır....
Leon Hanciyan, tahminlere göre 1841 yılında İstanbul’da Hasköy’ün Çıksalın semtinde doğdu. Hancılık yapan babasının adı Nezaret, annesinin adı Eftik’dir. Soyadı...
Halid Lemi Atlı 1869 yılında İstanbul'da, Üsküdar'ın Sultantepesi semtinde doğdu. Doğumundan bir hafta sonra annesini, iki yaşında iken babasını yitirdi,...
Lâika Karabey 1909 yılında İstanbul’da doğdu. Mûsikiye çok erken yaşlarda tanbur çalarak başladı. Tanbur hocası “Şark Mûsiki Cemiyeti”nin öğretmenlerinden, Tanburi...
1885 yılında Üsküdar’da doğdu. Babası Kemençeci Onnik Efendi’dir. Kemani Aleksan Ağa’dan keman ve musiki dersleri alarak bilgisini ilerletti. Uzun yıllar...
Reşad Erer 1890 yılında İstanbul’da doğdu. Neyzen Yusuf Paşa’nın torunudur. Çocukluğu, dedesinin konağında o dönemin ünlü mûsiki ustalarının katıldığı toplantılarda...
Kemani Emin Ağa’nın oğlu olduğu söylenen Memduh Efendi 1868 yılında İstanbul’un Ayvansaray semtinde doğdu. Keman çalmasını babasından öğrendi. Nota bilmez,...
Salih Efendi XIX.yüzyıl sonlarından itibaren ün kazanan saz sanatkârlarındandır. Doğum tarihi bilinmiyor; 1923 yılında İstanbul’da öldü. Eski keman çalış tekniğini...
Kemal Emin Bara 1876 yılında İstanbul’un Şehzadebaşı semtinde doğdu. Bahriye nazırlarından Mehmed Emin Paşa’nın oğludur. Öğrenimine Bebek’teki bir ilkokula başladı;...
Kemal Batanay 1893 yılında İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Atikalipaşa’nın Hırka-i Şerif mahallesinde doğdu. Aslen Kayserili olan Mehmed Ziyaeddin Efendi ile...
Sakallı Kâzım Bey adı ile de bilinen Kâzım Uz, 21 Şubat 1872 tarihinde İstanbul’da Dırağman mahallesinde doğdu. Babası İşkodra’dan gelerek...
Ali Rıza Bey 1881 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Mehmed Bey Mecidiye zirhlısının süvarisi olduğu için "Kaptanizade" sıfatı ile tanınmıştır. Orta...
Âma Nâzım Bey 1884 yılında Üsküdar’ın Karacaahmed Mahallesi’nde doğdu. Yüzbaşı İbrahim Efendi’nin oğludur.Küçük yaşında babasını ve annesini beş yaşında bir...
İzzettin Hümâyi Elçioğlu 1876 ya da 1877 yılında İstanbul’un Fatih semtinde doğdu. İlkokuldan sonra Atay Rüştiyesi’ni bitirdi. Uzun yıllar Dahiliye...
İsmail Safa Olcay 1905 yılında Amasya’da doğdu. Babası Amasya Medresesi’nde müderris olan, “Karavâiz” lakabı ile bilinen Ahmed Hilmi Efendi, annesi...
İsmail Hakkı Nebioğlu 1893 yılında İstanbul’da Nişantaşı’nda doğdu. Babası Enderûn müdürlerinden Mehmed Nebil Bey, annesi Fatma Hanım’dır. İlkokulu okuduktan sonra...
İsmail Fenni Ertuğrul 1855 yılındaTırnova’da doğdu.Babasının adı Mahmud’dur. Orta öğreniminden sonra Câmi dersleri gördü. Tırnova’da Vilayet Muhasebesi’nde memur iken, 1878’den...
En büyük müzikologlarımızdan biri olan Hüseyin Sadettin Arel 18 Aralık 1880 tarihinde İstanbul'un Vefa semtinde doğdu.Anadolu kadıaskerlerinden müderris Mehmed Emin...
Hüseyni Fahri Tanık 1876 yılında Lofça’da doğdu. Lofçalı İbrahim Efendi’nin oğludur. Babasının şerif olması üzerine beş yaşında İstanbul’a gelerek öğrenimini...
Hoca Fehmi Efendi’nin doğum tarihi bilinmiyor. Dini mûsiki eserlerimizi iyi bilen son ustalardan olan bu değerli zâkirbaşı, tekkeler kapatılıncaya kadar...