İsmail Fenni Ertuğrul (1855-1946)

İsmail Fenni Ertuğrul 1855 yılındaTırnova’da doğdu.Babasının adı Mahmud’dur. Orta öğreniminden sonra Câmi dersleri gördü. Tırnova’da Vilayet Muhasebesi’nde memur iken, 1878’den sonra ailece İstanbul’a göç ettiler. Çeşitli memuriyetlerde bulunduktan sonra, 1909 yılında Dahiliye nezareti Muhasebesi’nden emekli oldu. Bir yandan memuriyetine devam ederken diğer yandan “Lisan Mektebi”ni bitirdi. Bu çabalarının sonucu Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca öğrendi. İktisat ve muhasebe üzerinde çalışmalar yaptı. İsmail Fenni Bey mûsiki çalışmalarına çocukluğunda Tirnova’da başladı. Bir olan Cûdi Bey’den de kıymetli eserler öğrendi. İstanbul’a geldikten sonra Kemani Aleksan Ağa’dan keman çalmasını ilerletti. Sonra Tanbûri Ali Efendi ile Şevki Bey’den ders aldı. İyi bir mûsikişinas ve bestekârdı; iki yüz kadar eser bestelediği söylenir. Saz ve söz eseri olarak yüz onbeş eseri biliniyor.

1946 yılında İstanbul’da öldü.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Acemaşiran-Milli Marş

Besteisfahan-Âvârei aşk oldu gönül kalmadı ârâm

Besteisfahan-Derdi dilden bir zeman âzâd olmadım

Besteisfahan-Gönlümün hüznünde ben başka lezzet bulmuşum

Besteisfahan-Günden güne müşkül oluyor hicr ile hâlim

Besteisfahan-Lutfeyle buyur meclise şâdân olalım gel

Besteisfahan-Neden üftâdene böyle cefâ etmektesin bilmem

Besteisfahan Peşrev

Besteisfahan Saz Semaisi

Besteisfahan-Üftâdeni mahrûmû sefâ eyledin artık

Bestenigâr-Aldattı yâri kâm aldı ağyâr

Bestenigâr-Gözyaşlarımı gel de gör ey şûhi sitemkâr

Dilkeşhâveran-Bende mecnûndan fûzun âşıklık istidâdı var

Dilkeşhâveran-Biz ehli diliz mesti meyi  aşku hevâyız

Dilkeşhâveran-Ey şûhi cefâ pişe yeter firkatü hicran

Dilkeşhâveran-Ezelden âşkı yâre müptelâyız biz

Dilkeşhâveran-İltifâtı kesti artık al nigâri meh cemal

Dilkeşhâveran-Mahzun gönüle girye ile sâd iderim ben

Dilkeşhâveran-Nihâyet bulmadı gitti şebi deycûri ekdârın

Dilkeşhâveran-Öyle sermestim ki idrâk etmezsen dünya nedir

Dilkeşhâveran Peşrev

Dilkeşhâveran Saz Semaisi

Dilkeşhâveran-Sevdim seni düştüm belâya

Evç-Mesti nazım kim büyüttü böyle bi perva seni

Ferahfeza Cumhuriyet Marşı

Hicaz-Bağladı gönlümü zülfünün târı

Hicaz Cenk Şarkısı

Hicaz-Ey şuhi cihân didei giryânıma rahmet

Hicaz-Gönlüm vereli ben sana ateşlere yandım

Hicaz-Güle benzer diyemem rengü tarâvette seni

Hicaz-Mesti nâzım meclisi rindâne gel

Hicaz-Pûr kudûret bezmimiz hamyâze aldı herkesi

Hicaz-Sensin bu zamanın şehi hûbânı efendim

Hicazkâr Asker Şarkısı

Hicazkâr-Âzâde seriz çerha bizim minnetimiz var

Hicazkâr-Derdi dile bir fâide hiç vermedi feryât

Hicazkâr-Diyemez hâli bulup hâlini cânâne gönül

Hicazkâr-Enisi gönlümün feryâd ider feryâdına feryâd

Hicazkâr-Hüsnü anda sevdiğim bir dâne sin

Hicazkâr-Oldu âlem şâd senden ben esiri gam henüz

Hicazkâr Peşrev

Hicazkâr Saz Semaisi

Hicazkâr-Sen şûha beni bendedeli bahtı siyâhım

Hicazkâr-Uyup bahtı siyahkâre perişan olduğum kaldı

Hicazkâr-Yeşillendi ovalar çiçekle doldu her an

Hicazkâr-Yetişir çini cebin ey güliter handân ol

Irak-Bezmi meyde ağlatır sâzın beni

Irak-Çal ey mûtrib bana faslı ıraki

Irak-Cânânına var hâlini bir arzu beyân et

Irak-Gurub itti güneş gel sen tulû et mâhi tâbânım

Irak-Nice zapt eyleyeyim nâlei cangiâhı medet

Irak-Ol güli zibâ ile tenhâcâ kaldım bu şeb

Irak Peşrev

Irak-Rahat bulamaz âşıkı mihnet zede sensiz

Irak Saz Semaisi

Irak-Sevdiğim bir mehi tâbânü dilârasın sen

Irak-Süzülsün çeşmi mestin aşığın şûride hâl olsun

Kürdilihicazkâr-Aldım bu gece peykeri dildâri hayâle

Kürdilihicazkâr-Arâyişisin ey güliter bezmi safânın

Kürdilihicazkâr-Çeşmi mestindir beni sermestü hayrân eyleyen

Kürdilihicazkâr-Ey dilberi  yektâyı dilârası cihânın

Kürdilihicazkâr-Her şâmu seher sen o mehi yâd ediyorsun

Kürdilihicazkâr-O bâlâ kad acep servü hırâmân oldu gittikçe

Kürdilihicazkâr-Ölmek âsân âşıka bir dem firâkı yâr güç

Kürdilihicazkâr Peşrev

Kürdilihicazkâr Saz Semaisi

Kürdilihicazkâr-Tığı cevrin geçti cânâ cânıma

Kürdilihicazk3ar-Vaslı yâre haylidir hâhişkerim

Müstear-Bir makamı hoş edadır müstear

Müstear-Biz ehli diliz cûr’a keşiz rindi benâmız

Müstear-Câne kast itmekte her şûb şimdi cânân kalmamış

Müstear-Ey peri rû oldu dil üftâde hüsnü ânına

Müstear-Hemdemi dâim âlemde bir peymâdedir

Müstear-Kalbimi ben aşkı dildârımla suzân eyledim

Müstear-Nagmei şâdi nedir bilmez isek efgân bizim

Müstear Peşrev

Müstear Saz Semaisi

Rast-Atfı nigâh it ey şûhi gülten

Rast-Ehli aşkın hasmidir bu zümrenin bigânesi

Rast-Gülsitâne eyleyip bir tercih viraneyi

Rast-Hüsnü anın bi bedeldir işvenin üstadısın

Rast-Sevdi gönül bir meh cemâl

Rast-Tükenmez derdi sevdası dili divaneden feryad

Rast Vatan Marşı

Sabâ-Adetindir âşıka cevreylemek

Sabâ-Andıdır âşıkı nâlânına cânânı seher

Sabâ-Aşıklara hengiâmı seher vakti fegandır

Sabâ-Ehvâli perişânıma dildârım inanmaz

Sabâ-Gülünce gülşeni hüsnünde güller açtı ey gül ten

Sabâ-Habigâhi yâre var dildârı bidâr it sabâ

Sabâ Peşrev

Sabâ-Sabâ git tâ harimi yâre var gir

Sabâ Saz Semaisi

Sabâ-Yârin sitemi oldu hele lûtfe mübeddel

Segâh Peşrev

Segâh Saz Semaisi

Sûzinâk-Bülbül gibi feryâde düşürdün beni

Sûzinâk-Kâşânemize doğdu hele ol mehi enver

Sûzinâk-Mahrumu safâ oldu gönül hâyli zemandır

Sûzinâk-Râhi aşkında fedâyi cismu can etmiş iken

Sûzinâk-Söyle mutrib darbegâhın sâz mı târi can mıdır

Şedaraban Türk Şarkısı

Uşşak-Âşıkları bâzice  sanır zümrei hûban

Uşşak-Âşku sevda mâyei cismu siriştimdir benim

Uşşak-Güzelsin sevdiğim sen serveri hübânı dünyasın

Uşşak-Leblerin gördüm usandım goncadan

Uşşak-Meclisi uşşaka gel hüsnünle ol revnâktırâz

Uşşak-Yaz geldi çiçeklerle yüzü güldü zeminin

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git