Besteciler

Rıfat Ayaydın 1915 yılında Muğla’da doğdu. Ailesi daha sonra İstanbul’a yerleşti. Öğrenimini Harp Okulu’nda tamamlayarak çeşitli askeri görevlerde bulundu. Ordudan ayrıldıktan sonra Emniyet Genel Müdürlüğü ile Etibank yönetim kurulu başkanlığı yaptı. 20 Nisan 1974 tarihinde Ankara’da öldü. Ailesinin mûsikiye âşinalığı vardı ve büyükbabası neyzendi. Mûsiki çalışmalarına on iki yaşında ud...
Mehmet Reşat Aysu, verdiği eserlerle Türk Musikisine yepyeni bir hava ve canlılık getiren Mehmet Reşat Aysu, 1910 yılında İstanbul’da doğmuştur. Altı çocuklu bir ailenin beşinci çocuğudur. Birinci Cihan Savaşı yıllarında henüz beş yaşlarında iken; birer hafta ara ile anne ve babasını kaybetmiş, bir müddet büyükannesinin ve ağabeylerinin yanında kaldıktan sonra,...
Refik Talat Alpman 1873 yılında İstanbul'da doğdu. Musikiye meraklı, sanattan anlayan, çağının ustalarını toplayarak evinde musiki icra ettiren, "Şirket-i Hayriye" idare meclisi üyelerinden Bekir Talat Bey'in oğludur. Eskiden Udi Refik Talat Bey, en çok Bebekli Refik Talat adı ile bilinen sanatkar daha sonra "Alpman" soyadını almıştır. Öğrenimini Saint Gabriell Fransız...
Refik Şemseddin Fersan 1893 yılında, İstanbul’da Şehzadebaşı’nda doğdu. Babası Siyavuş soyundan “Duyun-i Müteferrika Kalemi” müdürü, musikişinas ve bestekar hafız Mehmed Şemseddin Bey, annesi Makbule Hanım’dır. Mehmed Şemseddin Bey’in sesi güzeldi. Bir musiki aleti kullanmak ailenin gelenekleri arasındaydı. 1895 yılında babası öldüğünde Refik Fersan iki yaşındaydı. Ailece büyük teyzesinin oğlu olan...
Recep Hayri Yenigün 1893 yılında İstanbul’da, Kumkapı semtinin Nişancı Ahmedpaşa Mahallesi’nde doğdu. İlk öğrenimini “Tefeyyüz Rüştiyesi”nde tamamladıktan sonra Kumkapı’daki Fransız okulunda okudu ve “Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu”nu bitirdi. Babasının halı ticareti ile uğraşması sebebi ile Balkan Savaşı’nın başladığı yıllarda İran’a gitti. İki buçuk yıl kaldığı bu ülkede, mûsikişinas ve...
Rauf Yekta Bey 27 Mart 1871'de İstanbul'un Aksaray semtinde doğdu. Babası Ahmed Ârif Bey, kaptanıderya Ağa Hüseyin Paşa'nın torunu Hüseyin Hüsnü Bey'in soyundan gelir. Annesi İkbal hanım'ın sülâlesi ise Damad İbrahim Paşa'ya kadar uzanır.İlk öğrenimine Simkeşhâne okulunda başladı;sonra Mahmudiye Rüştiye'sine devam etti.Burayı birincilikle bitirdikten sonra "Yüksek Lisan Mektebi" ne kaydoldu.Bu...
Rakım Elkutlu 1869 yılında İzmir'de doğdu. Babası İzmir'in tanınmış ailelerinden Hisar Câmii imam ve hatîbi Şuayib Efendi, annesi Sıdıka Hanım'dır. İlkokulu mahallesinde bitirdikten sonra, orta öğrenimini İzmir İdadisi'nde tamamladı. Amcası mevlevi şeyhi Emin Dede'den ve Zağralı müderris İsmail Efendi'den İslâmi ilimler öğrendi.Babasının 1892'de ölümü üzerine Hisar Câmii imamlığına tayin edilerek...
Rahmi Bey,27 Aralık 1864 Salı günü İstanbul'un Beyazıd semtinin Divân-ı Ali mahallesinde dünyaya geldi. Babası çeşitli sancak muhasebeciliklerinde bulunmuş olan Hilmi Bey'dir. Orta öğrenimini babasının görevli olarak bulunduğu Gümülcine ve Bursa'da tamamladı. Mülkiye-i Şahâne'ye (Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne) kaydolarak buradan mezun oldu.İlk memuriyeti 1878 yılında tayin olduğu Kütahya Sancağı muhasebe kalemindeki...
Ömer Altuğ 1905 yılında Sivas’ta doğdu. Babasının adı Mehmed Kâmil’dir. İlk öğreniminden sonra Sivas Sultanisi’nde orta öğrenimini tamamladı. Bir süre medrese öğrenimi gördü. Tanburu kimseden ders almadan kendi kendine öğrendi. 1938’den sonra Ankara Radyosu’na girdi. O zamanlar ciddi bir sanat eğitimi yapılan bu kuruluşun onun sanatını ilerletmesinde büyük yararı oldu....
1905 yılında İstanbul, Bakırköy'de doğdu. Babası Çorlu eşrafından Osman Bey-zade Nihat Bey, annesi ünlü besteci ve edebiyatçı Ahmet Rasim Bey'in kızı Rasime Hanımdır. İstanbul İktisat Fakültesini bitirdi. Güzel Fransızca konuşurdu. İstanbul Maliye dairesinde tahakkuk memuru olarak başladığı resmi görevi, aynı dairede müfettişlik, Ankara'da TCDD Genel Müdürlüğü tercüme kalem şelfliği ve...
Nuri Halil Poyraz 1885 yılında İnebolu'da doğdu; dokuz yaşında ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Sesinin güzelliği ilkokulda hocalarının ve aile çevresinin dikkatini çekerek, on bir yaşında iken Muzika-i Humayun'a alındı; öğrenimini burada tamamladı. Muhtelif aşaamalardan geçerek hanendeliğe ve binbaşılığa kadar yükseldi. Zeki Üngör'le aralarında bir anlaşmazlik çıkınca istifa ederek saraydan ayrıldi....
Fatma Nihal Erkutun 1906 yılında babasının sürgünde bulunduğu sıralarda Amasya’da doğdu. Giriftzen Asım Bey’le Emine Hanım’ın kızıdır. Annesini ölümü üzerine İstanbul’da bulunan ağabeylerinin yanına geldi. Öğrenimini Selçuk Hanım ve Yedikule Alman okullarında tamamladı. İlk mûsiki derslerini Musa Süreyya Bey’den aldı. Daha sonra Darülelhan’ın piano hocalarından Mösyö Hege’den yararlandı; diğer hocalardan...
Neyzen Tevfik 7 Mart 1879 tarihinde Bodrum'da doğdu; Bodrum Rüştiyesi öğretmenlerinden Hasan Fehmi Bey'in oğludur. Soyadı "Kolaylı" olmasına rağmen bu isimle değil "Neyzen" sıfati ile tanınmıştır. Hıfza biraz çalıştı ise de "Hafız" olamadı. Yakınlarının "Hafız" demesi buradan kaynaklanır. On beş yaşına kadar bu ilçede oturduktan sonra ailesiyle İzmir'e göçetti. Burada...
Neyzen Rıza Bey’in asıl adı Ali Rıza’dır. Vefa’lı olmadığı halde uzun yıllar oturduğu için “Vefalı Rıza Bey” adı ile de bilinir. Rûşen Kam Ali Rıza Bey hakkında şu bilgileri veriyor: “Oğlu Muzaffer Gürcan, babası hakkında şu maûmatı verdi”: “Neyzen Rıza Bey, Feshâne kâtiplerinden İsmail Efendi ile Celile Hanım’ın oğludur. 1885...
Hattat ve neyzen Emin Yazıcı 1883 yılında İstanbul’un Tophâne semtinde Türkgücü Mahallesi’nde doğdu. Büyükbabası Galata Köprüsü’nün “mültezim” i Ömer Efendi, babası Hırka-i Saaded Camii hatibi Hâfız Sabri Efendi’dir. Tophâne’deki Sirkeci İlkokulu’nu bitirdikten sonra Fevziye Rüştiyesi ve Dersaadet İdadisi’nde orta öğrenimini tamamladı. İki yıl “Hukuk Mektebi” ne devam ettiyse de bitiremedi....
Neveser Kökdeş, babasının sürgünde olduğu yıllarda 1904’de Drama’da doğdu. Mabeyinci Hurşid Bey’in kızı, Muhlis Bahaddin Ezgi’nin küçük kızkardeşidir. Ailesinin İstanbul’a gelmesine izin verilince buraya yerleştiler. İlkokuldan sonra Dame de Sion’da okudu. İyi Francızca bilirdi. Bir süre İstanbul Radyosu’nda çalıştı ise de genellikle resmi görev almadı. Tek başına pianosuyla konserler verir,...
Nasibin Mehmed'in soyadı "Yürü" olduğu halde bu isimle tanınmış, ablası Nasib Hanım'la birlikte musiki çevrelerinde bu sıfatla anılmıştır. Meh¬med Yürü 1882 yılında İstanbul'da Kanlıca'da doğdu. Babası Derviş Hüseyin Efendi, annesi Nefise Hanım'dır. Düzenli bir öğrenim görmedi. Küçük yaşından beri zaten piyasa musikisinin içindeydi. O zamanlar kadın sanatkarlara bu gibi işleri...
Münir Nureddin Selçuk 1900 yılında İstanbul'un Bayezid semtinde doğdu. Babası Sedaret Dairesi amiri, Divan-i Humayun muavini, aynı zamanda Darülfünun'un (eski İstanbul Üniversitesi"nin) İlahiyat Fakültesi İran Edebiyati ve Kadıköy Sultanisi Fransızca öğretmenlerinden Nureddin Avni Bey'dir. Annesi Hanife Hanım, aslen Kütahyalı olan Hacı Ali Paşa ile eskisadrazamlardan Abdurrahman Paşa soyundandır. Anne tarafı...
Münir Mazhar Kamsoy 28 Aralık 1891 tarihinde Üsküdar’da, Atik Valide Câmii yakınındaki babaevinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi anatomi profesörlerinden Dr.Mazhar Paşa ile Feride Hanım’ın oğludur. İlk ve orta öğreniminden sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. Aynı fakültede Siyasi Tarih Kürsüsü “Müderris muavini” oldu. Bir süre sonra İsviçre’ye giderek , Cenevre...
Muzaffer İlkar 1910 yılında İstanbul’da doğdu. Babasının adı Cemal’dir. İlkokuldan sonra Beykoz Rüştiyesi’ne devam etti ve Vefa İdadisi’ni bitirdi. Yüksek öğrenimine devam etmeyerek ticaret hayatına atıldı. Mûsikiye düşkünlüğü daha ilkokul sıralarında başlamış, ailesinin ve öğretmenlerinin dikkatini çekmişti. Kadıköy’ünde oturdukları için “Şark Mûsikisi Cemiyeti” ne devam ederek Leon Hanciyan, Dr.Hamid Hüsnü...
Mustafa Sunar’ın adı mûsiki tarihimizde “Eyyubi, Kemani, Rebabi” Mustafa Bey olarak geçer. Bozcaadalı Ketâni-zâde Hüseyni Hüsnü Efendi’nin oğludur. 1881 yılında Drağman’da Tercüman Yunus Mahallesi’nde doğdu. İlkokuldan sonra öğrenim görmedi. Ailesi mûsiki ile uğraşmasına kesinlikle karşı adi. Biriktirdiği para ile gizlice bir keman aldı. Durumu öğrenen babası çok öfkelenerek kemanı kırdı....
Mustafa Nezihi Albayrak 1871 yılında İstanbul’un Vefa semtinde doğdu. Hamami-zâde İsmail Dede’nin kız tarafından torununun oğludur. Babası Selâmi Dergâhı şeyhi Muhtar Efendi de mûsikişinastı. Mutaf-zâde Ahmed Efendi’den ders almış, on kadar ilâhi bestelemişti. Dedesi Şeyh Nuri Efendi’dir. İlk ve orta öğreniminden sonra “Mülkiye-i Şâhane”den mezun oldu. Bir süre öğretmenlik, müfettişlik...
Mustafa Nafiz Irmak 24 Nisan 1904 tarihinde İstanbul’da doğdu. Zaptiye Nezareti mümeyyizlerinden Hüseyin Bey’in oğludur. İlk ve ortaokuldan sonra öğrenim görmedi. Çalışmalarını kendi kendine ilerleterek geniş bir kültür edindi. Çağdaşı olan edebiyat ve sanat adamları ile düşüp kalkarak sanat ufkunu genişletti. Hiç evlenmeyen sanatkâr fırtınalı bir hayat sürmüştür. Ömrünün son...
Mustafa Çağlar 1910 yılında Midilli Adası’nın Kapya köyünde doğdu. Çiftçilikle uğraşan bir ailenin çocuğudur. 1923 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye göçerek Ayvalık’a yerleştiler. Askerlik hizmetini yaptığı sırada, sanat ve sanatkâr hamisi olan Balıkesir valisi Ali Hikmet Paşa’nın Balıkesir’de kurmuş olduğu cemiyet girdi. Daha o zamanlarda bile sesinin güzelliği dikkat çekiyordu. Yeni...
Sayfa başına git