İzzettin Hümayi Elçioğlu (1876-1950)

İzzettin Hümâyi Elçioğlu 1876 ya da 1877 yılında İstanbul’un Fatih semtinde doğdu. İlkokuldan sonra Atay Rüştiyesi’ni bitirdi. Uzun yıllar Dahiliye ve Adliye nezaretlerinde çalıştı. Bazı okullarda mûsiki öğretmenliği yaptı ve buradan emekli oldu. Mûsikiye çok küçük yaşlarında, ilkokul sıralarında başladı. Hocası Şeyh Mahmud Efendi ile Hâfız Mehmed Efendi’dir. Biraz Batı Mûsikisi bilir, iyi ud çalardı. “Mûsiki Osmani” ye girerek İsmail Hakkı Bey’den yararlandı; onun olmadığı zamanlar yardımcılığını yapardı. Çok öğrenci yetiştiren sanatkâr dini mûsikiyi iyi bilir güzel mevlid okurdu. 3 Ekim 1950 tarihinde Sarıgüzel’de kızının evinde öldü; Edirnekapı mezarlığına defnedildi. Her formda eser vermiş olan verimli bir bestekârdır. 1 mevlevi âyini, tevşih, 3 ilâhi, 15 şarkı, 28 marş bestelemiştir.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Acemaşiran İlâhi-Ben ben isem can da değil

Acemaşiran-Yâ Rifâi ben seninle ahd ü peymân eyledim

Beyâti İlâhi-Aşk elinden doğdu geldi pür tecelli bir nigâh

Besteısfahan İlâhi-Levh-i didârında yazdı Hazret-i Allah berat

Bestenigâr-Aşkı yoktur kimsede tarife kudretle mecâl

Büzürg-Sen bil ki müsemmâsı münezzehdir Hüdâ’nın

Evç-Cehlile melûf olan kalb dâim ateşgâhdır

Evç-Hâli perişânıma merhâmet et ey peri

Evç-Saf be safe olsun dizilsin meclise mehpâreler

Ferahfezâ İlâhi-Kalbimin levhinde ancak kâmeti yâr elfi var

Hicaz İlâhi-Öyle bir mahbûba verdim gönlümü almak muhâl

Hicazkâr-Bir nokta idim kıldı beni kâmet-i Tübâ

Hicazkâr-Ten-i âdemdeki can bil ki edebdir

Hüseyni-Neden şekvâ bu nefsinden revâ mı bilmemek kıymet

Hüseyni-Ramazan-ı Şerif İlâhisi

Hüzzam-Bugün mi’râc-ı nâk-i Mustafâ’dır

Hüzzam-Nâmımız yokken âlemde vâr eden kimdir bizi

Irak İlâhi-Yâ Resulallah bana sensin penâh

Mâhur-Cenâb-ı Hâkk’a Hamdolsun

Mâhur-Kadem basdı bugün rûy-i zemine server-i âlem

Mahur-Kafkasya Marşı

Mâhur-Türk azmini kıldım âyan

Müstear-Hükmü yoktur nevbahârın gülşenin

Nihavend-Hasbihâl ettim bütün şeb

Nihavend-Millet Marşı

Nihavend-Nevbahâr eyyâmı saçtı pây-i yâre ey gönül

Rast İlâhi-Dünyaya geldim âşkınla cânân

Rast-Güzel İzmir dumanı vardır başında

Rast-İzci Marşı

Rast İlâhi-Kendimi sen gelicek ey meh-i mâtem bilmem

Rast İlâhi-Neye beyhûde emekler

Rast-Ramazan-ı Şerif İlâhisi

Rast- Sancak Marşı

Rast-Ufuklarda gezer bir hayâl gibi

Rehâvi İlâhi-Allah emrin tutalım

Sabâzemzeme İlâhi-Ey habib-i muhterem

Segâh-Arkadaş at kıyl ü kâli

Sûzinâk-Şükredelim Hâkk’a ki Allah diyoruz

Şedaraban İlâhi-Ağla ey dil ağla yalvar

Şedaraban-Lafza-i ismi Celâl’in kalbi ah

Şehnaz İlâhi-Gubâr-ı pâyine almam cihanı yâ Resulallah

Şerefnümâ-Mücrüm-i âsi günahkâr bir kötü âvâreyim

Tâhirbûselik-Allah ne demek Allah ne büyük

Tâhirbûselik-Ehl-i aşkın nây-ı cisminde demâdem münceli

Uşşak-Elâ ey padişahlar padişahı

Uşşak-Ey Habib-i muhterem

Uşşak-Ramazan-ı Şerif İlâhisi

Uşşak-Şâh iken lâhutta ey aşk sernigûn ettin beni

Uşşak-Yâr elinden aşk meyin biz içmişiz

Uşşak-Yâr-i cânı bulmak istersen yürü var aşkı bul

Zâvil-Bahri vahdet kaplamıştır kafte-i mahlûka

 

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git