Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Kanuni Hacı Arif Bey (1862-1911)

28.06.2017
5.025
Kanuni Hacı Arif Bey (1862-1911)

Kanunî Hacı Arif Bey 1962 yılında İstanbul’un Aksaray semtinde Hubyar mahallesinde doğdu. Yemiş iskelesi, Zindankapısı’nda mezarı bulunan Baba Cafer’in soyundandır. İlkokuldan sonra orta öğrenimini Kocamustafapaşa Rüştiyesi’nde tamamladı;on dokuz yaşında “Posta-Telgraf Nezareti Muhasebe Kalemi”nde memuriyete başladı. Bu dairede on üç yıl çalıştıktan sonra 1895 yılında , o zamanlar Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde bulunan Yemen’e “Posta-Telgraf Müdürlüğü Başkâtip Muavinliği”ne atanarak Yemen’in başkentinde olan Sana’ya gitti;altı yıl sonra 1901 yılında İstanbul’a geri döndü.

Eski görevinde başkâtip olarak çalıştı. 1910 yılında tekrar Yemen’e gittiyse de İmam yahya isyan etmiş, çıkan karışıklıkta yanıbaşında bir bomba patlamış ve kayınbiraderi ölmüştü. Bunun üzerine “Nezaret”e başvurarak İstanbul’a tayin oldu. Yüksek bir maaşla emekli olmak amacı ile üçüncü kez Yemen’e başkâtip olarak gittiğinde, İmam Yahya yine Osmanlı Devleti’ne isyan etmişti. Sonradan sadrazam olan İzzet Paşa’nın emri ile arapların tahrip ettiği telgraf hatlarını tamir etti, 1911 yılında Yemen’in Menaha şehrinde kolera hastalığından öldü ve orada toprağa verildi. Yemen’e ilk gidişinde Mekke’ye uğrayarak “Hacı” olmuştu.

Musıkî çalışmalarına memuriyetinin ilk yıllarında, aynı dairede çalışmakta olan Kanunî Sarı Talat bey’den ders alarak başladı. Daha önceleri başka sazları çalmayı da denemişti. Kânun’un Türk Musıkîsi’ne girmesine ve tutunmasına yardımı olan sanatkârlardandır. O zamanlar Kânun’da mandal olmadığı için mandalsız çalardı. Daha sonraları mandallı kânunlar ortaya çıktığı halde, bu türü hiç kullanmaz ve nefret ederdi. Kânun icrasında gelmiş geçmiş sanatkârlar arasında önemli bir yeri vardır. Falsosuz ve akıcı bir üslûpla çalardı. Yemen’de bulunduğu yıllarda bir mûsıkî çevresinin oluşmasına yardımcı olmuş, kânundaki ustalığını ilerletmesi için bol bol zaman bulmuştu.

Bunları o sıralarda Yemen’de bulunan Kemal Emin Bara’nın anılarından öğreniyoruz. Bugün her Kânun çalanın yapmağa çalıştığı “fiskeli” icra şeklini ilk uygulayan Kanunî Hacı Arif Bey’dir. Oğlu Zeki Ârif Ataergin’in ifadesine göre mandallı kânunu da aynı ustalıkla çalar, “Mandallı Kânun yeni başlayanlar için kolay, sonrası güç;mandalsız kânun başlangıçta güç sonrası kolay ” dermiş.

Ömrünün büyük bir bölümünü Yemen’de geçirmesine rağmen, İstanbul’da bulunduğu yıllarda Zekâi Dede, Santurî Edhem Bey, Tanburî Cemil Bey, Bolahenk Nuri Bey, Hacı Faik Bey, Hacı Kirami Efendi, Yeniköylü Hasan Efendi, Lâmekâni Mustafa gibi tanınmış mûsıkîşinaslarla dostluk kurmuş, yararlanmıştı. Halim Paşa’nın yalısına devam eder, hem musıkî toplantılarından hem de Paşa’nın değerli nota kolleksiyonundan yararlanırdı. Ayrıca şehzade Cemaleddin Efendi’ye ders verir, Hıdiv ailesinden Emine Hanım’ın Bebek’teki yalısında kadınlardan teşekkül eden saz heyetinde hocalık yapardı.

Hacı Ârif Bey çok öğrenci yetiştirdi. Bunlardan Âmâ Nazım Bey, Kânunî Tahsin Bey, Fethi, Salim, Selim ve Pepe Reşad sayılabilir. Bu sanatkârların bazıları musıkî tarihinde iz bırakmıştır. “Darü’l-Mûsıkî” cemiyetini kuranlardandır. Tanbur’i Cemil Bey ve Udî Nevres Bey ‘le konserlere katılırdı.

Bir bestekâr olarak her formda eser verdi. Mûsıkî repertuvarımızda 5 Peşrev, 10 Saz Semaisi, 1 Sirto, 3 Beste, 2 Yürük Semai, 70 Şarkısı bulunuyor, ayrıca taksim plâkları da vardır. Ünlü bestekâr Zeki Ârif Ataergin, oğludur.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Rast Gecmiyor Eyyami Mihnet Gitmiyor Benden Melal

Hicaz Cıktıkca Suzidilden Cana Fegana Nale

Mahur Canim Seni Gayet Sever

Huseyni Kakulundur Bedri Vechinde Senin Zerrin Nikab

Sultaniyegah Hayli Demler Iztirabi

Hicaz Sevdigim Cunmu Beni Tohmetle Itham Eyledin

Sultaniyegah Saz Semaisi

Kurdilihicazkar Ne Kadar Yareledi Gamzelerin Bak Bedenim

Kurdilihicazkar Tabekey Hicr Ile Giryan Olayım

Kurdilihicazkar Yadeyle Beni Sevdigim Allahi Seversen

Sultaniyegah Pesrev

Ferahnak Gerci Aska Muptela Dünyada Sade Ben Degil

Kurdilihicazkar Gorunce Oldum Uftade

Huseyni Ne Cansin Fitnei Ahir Zamansın

Karcıgar Bir Yareli Kus Cirpiniyor Sanki Telinde

Huseyni Saz Semaisi

Huzzam Hicrin Ile Yaktin Teni

Mahur Senle Durmak Derd Nak Eyler

Mustear Can Dayanmazmis Vedai Firkate

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.