Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Muâllim İsmail Hakkı Bey (1865-1927)

29.06.2017
9.763
Muâllim İsmail Hakkı Bey (1865-1927)

İsmail Hakkı Bey 1865 yılında İstanbul’un Balat semtinin Molla Aşki mahallesinde doğdu. Babası “İdare-i Husûsiye”memurlarından hanende Reşid Efendi’dir. İlk okulu okuduktan sonra onu ailesi Mercan’da bir örücünün yanına çırak olarak verdi.Mahallesinde ve işyerine yakın câmilerde okuduğu ezanlarla sesinin güzelliği dikkatleri çekiyordu. Bir çok musıkîşinasımızın hayatında olduğu gibi, bu güzelsesi duyan yüksek dereceli bir saray görevlisi , ki bu kimsenin bir saray müezzini olduğu söylenir, Mızıka-i Humayun’a alınmasına aracı oldu. O zamanlar henüz Enderûn kapatılmadığı için, geleneksel öğretim ölçüleri içinde Suyolcu Lâtif Ağa’dan mûsıkî öğrenerek birçok fasıl geçti. Bir taraftan da Muzika-i Humayûn hocalarından Batı Mûsıkîsi ve Batı notası öğreniyordu.

O zamanki Enderûn mûsıkîşinaslarının hemen hemen hepsi Hamparsum notası bildiğinden bu notayı da öğrendi. Yorulmak bilmez bir çalışma ve öğrenme gayreti içinde sanatını geliştirerek kısa sürede “Sersazende”liğe terfi ettirildi. Daha sonra “Kolağası” rütbesi ile müezzinbaşı (Müezzin-i şehriyari) oldu.

1908’de Meşrutiyet’in ilânından sonra, önce “Mûsıkî-i Osmanî” topluluğunu daha sonra aynı ismi taşıyan “Mekteb”i kurdu. Her iki şekliyle de hem düzenli bir sistem içinde öğrenci yetiştirdi, hem de mûsıkî sever İstanbul’lulara iyi icra örnekleri sundu. Darülelhan adı altında açılan, sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı adını alan öğretim kurumunda “Tertip ve Tasnif Heyeti” üyeliği ve “Fasıl Şefliği” yaptı. Çok güçlü nota bilgisi olduğu için ayrıca “Solfej Muallimliği” görevini de üstlenmişti.

Musıki hayatına atıldıktan sonra durup dinlenmeden çalışarak hayli eseri notaya aldı;daha sonra sözünü edeceğimiz yayınları yaptı. Sayısız sanatkârın yetişmesinde etken olmuştur. Bütün bunlar göz önüne alınacak olursa, nasıl zaman buldu da bu kadar besteyi yapabildi diye hayrete düşülebilir. Ruşen Ferid Kam, ders verirken hem konuştuğunu, hem de bir yandan beste yaptığını ve çok kolay eser bestelediğini söylerdi.

Muallim İsmail Hakkı Bey Konservatuvar’dan Bebek’teki evine tramvayla dönerken 30. Aralık. 1927 ‘de öldü;ertesi gün Eğrikapı mezarlığına defnedildi. Bir kez evlenmiş, beş çocuğu dünyaya gelmiştir. Ölümünden sonra nota kolleksiyonu, nota defterleri, kitap ve evrakı radyo idaresince satın alındı. Bütün bunlar TRT Müzik Dairesi arşivinde bulunmaktadır. Elde bulunan eserleri bir ömür içine sığmayacak niteliktedir. İsmail Hakkı Bey’in musıkîmize hizmetlerini şu şekilde özetleyebiliriz:

Hoca olarak Enderun’da sersazendelikten başlayarak, Darülelhan ve İstanbul Konservatuvarı’nda, Musıki-i Osmani’de, özel derslerinde, diğer mûsıkî okulları ve cemiyetlerinde durup dinlenmeden çalıştı. Öysa ki, o dönemlerden yetişmiş sanatkârlar arasında İsmail Hakkı Bey’den ders almayan yok gibidir. Bu bakımdan “Muallim” sıfatı ile tanınır. Ailesi daha sonra “Aksoy” soyadını almıştır.

Onun zamanında İstanbul’da halka açık yerlerde mûsıkî dinlenebilecek birkaç “Kıraathâne” vardı ve bunlar da piyasa sanatkârlarının elindeydi. Buralarda yıllardan beri toplamı yediyi sekizi geçmeyen belli makamlar arasında dolaşılır, aynı makamlardan eserler çalınır, söylenirdi. Bunu yakından gören İsmail Hakkı Bey, sınırları genişletmek için başka makamları ve bu makamların fasıllarını tanıtmağa karar verdi. Önce Şehnaz ve Bûselik makamlarından başlayarak sırası ile Hisar, Nişaburek, Mahur, Yegâh, Acem Kürdî, Ferahfeza, Neveser, Evcârâ, Tarz-ı Nevin gibi makamları tanıttı. Bu makamlardan bilinen eserleri topluyor, saz ve söz eserlerinden eksik olanlarını besteleyerek tamamlıyordu. Bunlara göre nisbeten daha az kullanılan Muhayyer Sünbüle, Pençgâh, Kürdî, Gerdaniye, Rahatülervah, Zâvil, Nikriz, Acem gibi makamlardan da örnekler vermeyi ihmal etmiyordu. Bu arada hiç icra edilmeyen, önemsiz gibi gözüken makamları da tanıtmaya çalışıyordu.

Mûsıkîşinaslar eskiden eserleri “diz döverek” kulaktan öğrendikleri için notaya önem verilmez, eserler ezbere çalınır, söylenir ve notaya bakılarak icra edilmesi hoş karşılanmazdı. Hiç şüphesiz nota herşey demek değildi;ancak değeri de inkâr edilemezdi. Nitekim bu alışkanlık ve notaya önem vermeme durumu sebebi ile pek çok mûsıkî eseri, saklı olduğu hafızalarla birlikte yok olup gitmiştir. İsmail Hakkı Bey bu geleneği de yıktı. Çok titiz ve notanın önemini bilen bir sanatkâr olarak, her nerede mûsıkî icra edilecekse, notalar ve sehpalar önceden oraya gönderilir, sahneye yerleştirilir, sanatkârlar bundan sonra yerini alırdı.

Yine o dönemlerde “İncesaz”takımlarında çalan ve söyleyenlerin sayısı pek fazla olmazdı. Bu alışkanlığın da dışına çıkarak otuz-kırk kişilik saz ve ses topluluğu ile konser vermenin ilk örneğini de İsmail Hakkı Bey verdi. Sanatkârlar aynı tip elbise giyer, ses sanatkârları ayakta durur, dinleyiciler üzerinde iyi bir etki bırakırdı. Program düzenleme ile ilgili kuralları bir yönetmeliğe bağladı. Ancak , bu tür konserlerde şimdiki gibi bir yöntem uygulanmaz, ses ve saz sanatkârlarını yarım daire şeklinde dizer, heyetin tam ortasına elinde def’i olduğu halde kendisi oturur, toplu programlardaki geleneksel icra şeklini uygular ve her iki tarafı kontrol altında tutardı. Münir Mazhar Kamsoy’un verdiği bilgilere göre ,Bestenigar Ziya Bey Darülelhan’da bugünkü gibi fasıl yönettiği halde, İsmail Hakkı Bey’in bu şekilde fasıl yönetmesine izin verilmişti.

Musikinin bilimsel yönü, yani müzikoloji ile uğraşmadığı için, elin geçen her eseri hiç kritik etmeden değerlendirmeye çalışır, bu yüzden zaman zaman eleştiriye uğrardı. Nitekim Rauf Yekta Bey’in bir eleştirisine musikiyi yazı yazarak değil yaşatmakla uğraştığını ve yalnız bu fikre mensup olduğu için, okulda bütün varlığı ile çalışmakta olduğu karşılığını vermişti.

İsmail hakkı Bey gerçekten de “Muallim” di. Bildiğini kendisine saklayan sanatkârlardan değildi. Bazı sanatkârların elinden bir eseri alabilmek bir sorun olduğu halde, o bildiğini öğretmekten ve yaymaktan zevk duyardı. Bunun içindir ki, bildiğini her isteyene öğreterek bu kadar öğrenci yetiştirdi Eline geçen her eseri bu sanatla uğraşanların istifadesine sunmağa çalıştı. Çok eser yayınlaması bu düşünceden kaynaklanır.

Anlatıldığına göre alçak gönüllü, yakışıklı, güler yüzlü, uzun boylu, şişmanca tipli bir kimseymiş.

Çok verimli bir bestekâr olan İsmail hakkı Bey her formda bin’e yakın eser vermiştir. Bu rakamı iki bine çıkartan kaynaklar da vardır. Bunların içinde sayısı otuzu bulan Marş, Operet ve dini eserleri de dahildir. Bestelediği operetlerde alışılmışlığın dışına çıkarak orkestra yerine “incesaz” takımı kullanarak kısa sürede şeklin yaygınlaşmasına sebep olmuş, Suphi Ezgi bile bunu örnek alarak “Lâle Devri” operetini bestelemiştir. Türk Musıkîsi’nin dışına çıkarak Yahudilerin vermiş olduğu İbranîce güfteler üzerine, Sinagog ve Havra’larda okunması için dinî eserler bestelemiştir.

İsmail Hakkı Bey’in bilinen eserleri:

1-Nazarî Eserleri:Solfej yahut Nota Dersleri, Usûlat, Solfej, Makamat ve ilaveli Nota Dersleri, Mahzen-i Esrar-ı Mûsıkî yahut Teganniyat-ı Osmanî.

2-Mûsıkî Eserleri:6 operet, 15 peşrev, 21 saz semaisi, 5 Kâr, 1 Kâr-ı Nâtık, 1 Methal, 10 Dinî Eser, 8 oyun havası, 17 Zeybek, 2 longa, 30 Beste, 26 Ağır Semai ve Aksak semai, 3 sengin semai, 36 yürük semai, 320 şarkı.

Bestekar Ahmet Aksoy, İsmail Hakkı Bey’in üçüncü oğludur. İstanbul’da doğdu; 29 Aralık 1967 tarihinde İzmir’de öldü. Musikiyi babasından öğrendi. Aynı meşk halkası içinde yetişerek pek çok klasik eseri elde etti. Musiki aleti olarak ud çalardı. Bu sazı iyi kullanır, babasının bestelediği operetlerde çalışırdı. Bir ara musikiyi bıraktı. Paşabahçe ispirto Fabrikası ile İzmir Halkapınar Şarap Fabrikası’nda çalıştı. Bundan sonra İzmir’e yerleşerek yirmi dört yıl bu şehirde yaşadı. İzmir Musiki Cemiyeti üyeliği yaptı; bu cemiyetin musiki öğretmenlerindendi. Altı şarkısı biliniyor.

Dr.M.Nazmi Özalp-Türk Musikisi Tarihi kitabından alınmıştır.

Kurdilihicazkar Alyanak Ustunde Gordugum Dilber

Nihavend Saz Semaisi

Ussak Sendeki Bu Gordugum Halet Nedir

Nevruz Esmerligi Yildiz Dolu Bir Yaz Gecesiydi

Acemkurdi Gonlum Yine Ol Suhi Sitemkare Mi Kaldi

Kurdilihicazkar Alemi Meftun Etmissin

Rast Mevsimi Gul Geldi Yine

Saba Ilahi Yine Firkat Narina Yandi Cihan

Kurdilihicazkar Cana Salinip Naz Ile Gulzare Mi Geldin

Dugah Ilahi Eger Halk Etmeseydi Zatini Hak Yaresulallah

Zavil Sakiya Mesti Mudam Eylesen OlmazL Mi Beni

Nihavend Bir Ahu Nigaha Oldu Esir Kalbi Hazinim

Nihavend Bir Of Ahla Yaktin Beni

Tebriz Nalehanim Firaki Yar Ile

Mahurhan Care I Dil Durzi En Az Ruhsare Kerden Muski

Saba Derdi Aska Dusmesin Kimse Aman

Karcigar Goz Gordu Gonul Sevdi

Acemkurdi Pesrev

Arazbarbuselik Asik I Bi Carenim Geldim Senin Divanina

Saba Sefful Halki Filmahser Muhammed Sahibul Minber

Nihavend Bu Ne Sahane Tebessumle Ne Sahane Bakis

Gerdaniye Gonul Bir Afeti Devranin

Evc Ey Lebleri Gonca Yuzu Gul Servi Bulendim

Nihavend Kiz Kulesi Yakut Kule Takindi

Tahirbuselik Nari Askin Yakti Canim Ey Peri

Ferahfeza Pesrev

Suzinak Baktim O Guzel Bisterine Soyle Uzanmis

Hicaz Zulfu Zertarina Baglandi Hayatim Emelim

Segah Vuracak Sine Arar Gizlice Tigi Nigahin

Hicazbuselik Saz Semaisi

Hicazkar Zeybek Havasi

Nihavend Alemde Eger Olmasa Hercai O Mehves

Rast Gunahim Boydan Askindir Be Gayet Ya Resulallah

Sevkefza Ilahi Ey Bu Cumle Kainati Var Eden

Suzinak Derdi Firkat Kalbi Mahzunun Delup Hem Dagliyor

Nihavend Seni Hukmi Ezel Asubi Devran Etmek Istermis

Dilkeshaveran Vechi Pertev Barini Setreylemis Gozden Nikab

Acemasiran Firakinla Benim Dag I Nihanim Asikar Oldu

Bestenigar Ilahi Cennet Evine

Huzzam Geceler Karanlik Olur

Nikriz Hic Tasavvur Etmez Iken Boyle Dilsuz Firkati

Huzzam Suhur Icre Mubarektir Uc Aylar

Evc Ilahi Bu Dunyaya Niye Geldin

Mahur Oyun Havasi

Rast Ey Sanli Mumin Ey Sanli Millet

Ussak Zeybek Havasi Ii

Nikriz Sirto

Mahur Sevdali Gozlerle Sen Bana Baktin

Mahur Bir Gece Hem Meclis Olsak Bizbize

Sevkefza Sineni Giryan Eden Nalan Eden Bir Ney Gibi

Zavil Saz Semaisi

Nevruz Ilahi Ey Olanlar Talibi Gencine Esrari Hu

Kurdilihicazkar Bi Care Gonul Subha Dek Efgan Edecektir

Dugah Mirati Bahti Kibriya Ahmed Muhammed

Sedaraban Soylemem Celladi Canim Gizlerim Esrarimi

Rast Kanto,

Evc Ilahi Teveccuh Eyledim Beytul Harama

Huzzam Sevdigim Ahuya Tsbih Eyledim

Sevkefza Toplandi Guzeller Yine Peymanei Dilde

Mahur Longa

Neveser Saz Semaisi

Ussak Ilahi Varini Bahseyleyen Canana Ussakileriz

Ferahfeza Saz Semaisi

Ferahfeza Sen Rengi Safaktan Daha Nevvar Ve Guzelsin

Nihavend Oyle Sermestem Ki Merak Etmezem Dunya Nedir

Evcara Saz Semaisi

Zevkutarab Bir Vefasiz Yare Oldum Muptela

Gerdaniye Gidiyorum Yarin Yar

Kurdilihicazkar Ne Dem Ki Ruhsariyla Cesmim Hun Fesan Aglar

Nikriz Pesrev

Rast Bir Dans Guzeli Aldatti Beni

Nikriz Ilahi Cun Dogup Tutdu Cihan Yuzunu

Zirkeside Ilahi Dildeki Nari Mahabbet Cevheri Candir Bize

Suzinak Dogdugum Gunden Beri

Nihavend Zinhar Seni Optum Diye Sevdim Seni Sanma

Tahirbuselik Sarilmis Tullere Gordum Hayalin

Mahur Ey Sehin Sahi Cihan Sultan Hamidi Kamuran

Huseyniasiran Baktim Lebine Gulseni Sevda Benim Oldu

Hicazkar Ay Mi Dogmus Gun Mu Dogmus Alem

Mahur Saz Semaisi

Hicazkar Gece Gunduz Hep Hayalin Gozlerim

Hicazkar Dag Basinda Aglarim Su Basinda Caglarim

Rast Kestim Ummidi Ifakat

Hisarbuselik Aram Edemem Yare Nigah

Saba Su Yikilmis Gonlum Abad Olmuyor

Muhayyer Ilahi Neylesin Netsin Gonul Sensiz Karar Etmez

Huzzam Usandirdim Mi Aya Gul Cemali

Hicaz Ilahi Padisahin Isvesin

Sedaraban Dil Hastasiyim Yok Mu Benim Derdime Care

Pesendide Saz Semaisi

Cargah Gubar I Asitanin Tutiyadir Ya Resulullah

Ferahfeza Caglayan Cuyi Siriskle Cesmi Purhunum Mudur

Kurdilihicazkar Gozedir Yumn Ile Tesrifini Her Dide Senin

Tebriz Yakin Gel Kacma Ey Suhi Cihan

Mahur Gel Meclise Ey Lebleri Mul Bir Iki Parlat

Neveser Hevayi Aski Talim Eyleyen Murgu Cemenden Sor

Hicaz Gamzesi Bir Tiri Sevda Dideler

Neveser Verdi Nazim Hasretinle Aglarim

Rast Yuruyelim Marsi

Yegah Ilahi Ayetinin Safhasinda Gor Ne Yazmis Ol Kadim

Hicaz Saki Bu Fena Aleme Meyhane Desinler

Sazkar Cananimin O Vechi Dilarasina Baktim

Ferahfeza Gayetle Diber Bir Sivekare

Ussak Ilahi Vaslin Bagina Girmek Diler Can Bulbulu

Rast Aksamki Baloda Guzelim

Sedaraban Durmayip Akmaktadir Gozden Siriski Hasretim

Suzinak Saz Eseri

Acemkurdi Meftun Ol Gul Yuzune Oldum Esir

Hicaz Daim Etsin Hazreti Sultan Hamid

Huseyni Ey Resuli Kibriya Seertaci Alem Sahi Din

Nihavend Arzi Didar Eyle Gel Ey Meh Cemal

Segaharaban Lalin Var Iken Nus Edemem

Nevruz Safalar Vaktidir Mirim Efendim Gel Safa Eyle

Bestenigar Hasretzedenin Ahina Canlar Dayanirmi

Cargah Ilahi Iki Cihan Dogdugu Ay Geldi Yine

Ussak Ikimizde Bir Ende Bir Boyda

Ferahfeza Erdi Bahar Ey Dilnuvaz

Sedaraban Ah Efendim Yok Cekilmez Bu Hayat

Sedaraban Atesi Hicran Ile Yanmakta Ah Canim Benim

Ussak Oyun Havasi

Rast Gulsende Yine Ahu Enin Eyledi Bulbul

Mahur Mihnet Yolu Ustunde Garip Sevgilim Oldu

Sehnaz Gel Meclise Ey Goncai Gulzari Letafet

Hicazzemzeme Gideyim De Goreyim Tombulumu

Suzinak Vechi Purnurun Dururken Afitabi Istemem

Acemasiran Ben Bir Asikim Sana Gonul Verdim

Acemkurdi Firkati Yar Beni Yaki Dem A Dem Ahu Zar Oldum

Nihavend Tahassurle Aglar Ozum

Gulizar Gonul Dusme Bu Rutbe Ahuzare

Nihavend Kathaneye Gelinde Yalınız

Pencgah Saz Eseri

Nihavend Bin Reca Bin Niyazla Kokladim Gullerini

Dugah Dustu Gonlum Sen Gibi Bir Zalime

Ussak Eylemis Zalim Felek Alamina Memem Beni

Mahurhan Hayran Olurum Husnunu Ettikce Temasa

Rast Tahliye Marsi

Bestenigar Nasil Aram Edersin Bilmem Bensiz

Cargah Aynayi Almis Dizine

Sevkutarab Hic Kabul Eyler Mi Aya Kiylu Kali Gozlerim

Bayati Beni Vurdu Guzeller

Mahur Zeybek Havasi

Suzidil Mehcur Olali Tatli Dilin Nazli Teninden

Acemasiran Ilahi Elveda Sehr I Saadet

Pencgah Gazubane Nigahim Bi Amandir

Nihavend Gel Gorki Vedalasmada Ruhum Bedenimle

Hicazkar Kalbi Mecruha Haber Ver

Ferahfeza Mehtabda Guzel Olur Bagazici Alemi

Saba Sarmadan Evvel Belinden

Narefte Saz Semaisi

Zavil Pesrev

Hicaz Turk Un Ninnisi

Bayatiaraban Saz Semaisi

Ferahnak Keske Gormeseydi Gozum Sen Gibi Yekta Guzeli

Buzurg Feryad Ederim Zulfu Siyahkarin Elinden

Muhayyer Saz Semaisi

Mahurhan Cesminin Gayetle Fettan Oldugun Bilmez Misin

Suzidil Sakiya Sundu Aceb Peymanede

Acemkurdi Fikrimin Ince Gulu

Mahur Nari Hicranimla Yandi Serteser Iklimi Ten

Tebriz Ruhi Pak Mustafa Ya Etmisim Canim Feda

Evc Ilahi Kullarinda Yok Sana Layik Meta

Rast O Dilrubanin Herkes Esiri

Segah Daima Etmektesin Ussaki Zaina Itab

Hicaz Halkai Zulfun Dili Bend Eyledi Sevdaya Ah

Bestenigar Ilahi Cigere Mar I Heva Zahm Urdu

Hicaz Coktanberidir Care Ne Mahrum I Visalim

Bestenigar Nese Istersen A Canim Meclisi Rindane Gel

Huseyni Ilahi Nice Isyanimizi Affeden Allaha Sukur

Segah Ilahi Ey Huda Gonlum Seni Zikr Etmek Ister Her Zaman

Huzzam Ilahi Hazreti Hakkin Habibi

Hicaz Kalkin Gidelim Meykadeye Nus Edelim Mey

Nihavend Bilmem Yine Aglar Gibiyim Simdi Gulerken

Muhayyer Bir Fena Dunya Imissin Boyle Bilmezdim Seni

Bayatiaraban Oyun Havasi

Hicaz Oyun Havasi

Sehnaz Ilahi Hak Cemalin Isteyip Hayran Olan Gelsin Beri

Dugah Yaz Geldi Yine Murg I Dilim Kondu Nihale

Ussak Ilahi Dalgalandi Serden Asti

Tebriz Pesrev

Ussak Ilahi Du Cihanin Mefhari

Nihavend Aciyaydi Bana Bir Kerecik Ol Gonce Femim

Huseyniasiran Pesrev

Huseyni Ben Bir Turkum Nice Yil Dedelerim Cihana

Acemkurdi Elverir Naz Utegaful KiLterahhum Kuluna

Hisarbuselik Visalinle Safayabet Aman Gel

Bestenigar Saysam Gece Gunduz Cekilen Mihneti Bitmez

Suzidil Ilahi Hor Gormeyin Topragi

Dilkeshaveran Bu Demde Bulbul I Suride Efgan Eylemez Neyler

Hicaz Su Dagin Eteginde Civanim Aman

Mahur Dil Na Sadimi Yaktin Degil Mi Ah Bana Soyle

Rast Derman Aramam Derdime Gozyasimi Silmem

Ferahfeza Dil Ates Dide Ates

Evc Saz Semaisi Ii

Hisarbuselik Ne Beynai Hale Curet Ne Figana Takatim Var

Ussak Zeybek Havasi I

Rast Dogdu Ol Semsi Hakikat Burci Vahdetten Bugun

Rast Cuda Dustum Sevdigimden Neyleyim

Tebriz Sevdazedeyim Halime Rahmeyle Efendim

Huzzam Ilahi Alemdari Kerimi Sahi Iklimi Risaletsin

Hisarbuselik Pesrev

Cargah Saz Semaisi

Zavil Ey Gonca Acil Koklayalim Asikin Uzme

Suzinak Gonlumu Aldi Bir Huri Talat

Hicaz Baglar Bahceler Guller Ile Sunbuller

Selmek Dun Fenerde Gordum Ol Nazik Teni

Segah Ilahi Adimi Dosttan Yana Atalim Simdengeru

Arabanbuselik Pesrev

Mustear Derdmendim Mucrimim Dermana Geldim Ya Resul

Suzidil Gorunce Ruyini Oldum Esirin

Rast Sirto

Evc Ilahi Ey Sehri Nuzuli Sure

Rehavi Ask Atesine Yanma Gonul

Rast Ordu Marsi

Sedaraban Senin Askin Ile Ihya Olurum

Nihavend Nuri Aynim Pek Guzelsin

Mahur Kalbimdeki Amali Perisanimi Dinle

Ferahfeza Vuslatinla Kami Yab Ettin Beni

Ferahnak Sahıin Sehi Mihri

Mahur Mehter Marsi

Huzzam Afitabi Suledar Askimi Tanzir Eder

Acemasiran Asik Oldum Taliim Efgandedir

Tahirbuselik Suzi Dil Artti Visali Yari Her Dem Gozlerim

Nihavendikebir Padisahim Kildi Ihya Lurfu Ihsanin Senin

Mahur Ruzi Seb Eyler Nicin Efgan Gonul

Evc Ilahi Eflaki Kildi Pur Ziya

Evc Sari Cicek Mor Cicek

Nihavendikebir Beri Gel Ey Nesum Seher Ne Haber Var Efendimden

Huseyni Ilahi Ey Dil Bize Ver Bir Haber

Acemasiran Longa

Nevruz Yareler Acmaktadir Her Bir Nigahin Canima

Hicaz Saz Semaisi

Evc Kaldigim Gunden Beru Bu Aleme Ben Bi Karar

Pencgah Zatina Mustak Olmusuz Ruzu Seb Ah Eyleriz

Nikriz Saz Semaisi

Mahur Benim Nazli Dilberim

Rast Ilahi Bendesi Olmak Saadettir

Hicazkar Aldi Gonlum Bir Suhiter

Hicazkar Nicin Sevdim Ben Seni

Nisaburek Saklama Hali Siyahi Bizden Ey Ahu Nigah

Ferahfeza Darbei Ahim Aman Vah Bar Olur

Nihavend Soz Birligi Edelim Tiyatroya Gidelim

Besteisfahan Zahida Biz Ruhi Hayderden Ihabet Eyleriz

Evcara Gozlerin Ta Dogdugun Gunden Beri Mahmurdur

Zavil Evlerinin Onu Yoldur Yolaktir

Dugah Haram Olsun Bana Ey Cehrei Gulgunu Mustesna

Dilnisin Pesrev

Hicaz Ilahi Ya Ilahi Sahi Kevneyn

Nihavend Feryad Ile Yad Eyler Iken

Rast Zeybek Havasi

Rast Ilahi Cihan Cam I Felek Saki Ecel Mey

Tebriz Terbiyei Bedeniye Marsi

Hicaz Uvertur

Acemasiran Bugun Kazan Bugun Ogren Bugun Sev

Acemasiran Gul Mudur Bilmem Ki Ruhsarin Senin

Rast Saz Eseri

Rast Turkun Ilahisi

Ussak Ilahi Sende Ey Sehri Gufran

Huseyni Ruyini Ortmus Gorunce Saclari Pur

Tebriz Eylulde Bir Aksamdi O Kiz Sevgilisiyle

Huseyni Sen Gonca Dehen Servi Revan

Ferahnak Neydi Maksadin Senin

Huzzam Ilahi Esiri Nefsi Bed Hahim Meded Kil Ya Resulallah

Mahur Pesrev

Dilnisin Saz Semaisi

Rahavi Canu Gonulden Ey Melek Sevdim Seni

Ferahnak Biraktim Askin Ile Namu Arim Ya Resulullah

Besteisfahan Saz Semaisi

Tahirbuselik Haclei Bi Yare Benzer Sahni Gulzari Bahar

Besteisfahan Ey Asiki Cemalullah

Nisaburek Bir Kerre Yuzun Gormegi

Huzi Akil Padisahtir Gonul Vezir

Dilkeshaveran Her Samu Seher Leblerini Bus Edeyim

Mahur Bir Padisaha Kul Olmaz Kim Milki Zail Olmaz

Evc Ilahi Tasti Rahmet Deryasi

Evc Ilahi Dunyaya Magrur Kisi Tovbeye Gel Tovbeye

Bestenigar Nevbaharimdir A Goncam Nalemi Duy Sen De Gul

Suzinak Senden Gecemez Lutfen Aci Kalbi Harabe

Dilkeshaveran Andelib Asa Burunmus Cayi Matem Naleye

Zevkutarab Aldanma Sakin Semti Muhabbetde Sefa Yok

Karcigar Nedir Ol Suhi Istigna Edanin Kari Bilmem Ki

Hisarbuselik Rusen Et Bezmimi Artık Gozumun Nuru Gorun

Huseyniasiran Ederken Ol Peri Peyker Tekellum

Hicaz Seni Istasyonda Buldum

Acemasiran Ilahi Kuntu Kenz In Serteser

Acemasiran Sermesti Askim Lutfeyle Saki

Kurdilihicazkar Gulistani Husnune Zulfu Saye Mi Ey Gonca Verd

Nihavend Tiri Gamzen Isledi Ta Canima

Huseyni Sana Benden Efendim Tuhfei Canim Selam Olsun

Ferahfeza Ey Sine Sana Noldu Yanar Atese Dondun

Ferahfeza Bir Beyaz Zambak Hayal Ettim Ben Seni

Hicazkar Longa

Suzinak Ey Yesi Envar I Cihantabi Muhabbet

Tebriz Tiri Sitemin Ey Kasi Yay Cane Dokandi

Tahir Ilahi Kandillerle Donandi Minareler

Irak Mihri Subhi Mesrika Taha Habibi Ki Riya

Gulizar Aman Coban Benim Dilber Kuzumu

Hicazkar Firakinla Bugun Pek Derdimendim

Mahurhan Acep Suhi Mumtazim Visale Kail Olmaz Mi

Sedaraban Gorulmemis Devri Yusuf Dan Beri Boyle Guzel

Suzidil Mars

Tahir Ehli Aska Bir Bela Zindanidir Bu Masiva

Rast Istiklal Marsi

Sevkutarab Ey Dil Eyle Canu Dilden Bir Kez Ah

Tahirbuselik Ac Yuzun Goster Cemalin Ey Peri

Arazbarbuselik Sebistani Hakikatde Hilali Mahi Enversin

Hicazkar Yabandan Geldim Yabandan

Hicaz Cemalin Nuruna Nisbet

Nevruz Zevkim Bu Idi Zevk Ile Eyyami Gecirmek

Hicaz Ilahi Kapina Geldiler Ummet Muhammed

Nihavend Ask Nedir Sevda Nedir Sevmek Nedir

Mahur Yarsiz Kaldim Gurbet Elde Yalnizim Ah Yalnizim

Buselik Ilahi Baktim Ben Ol Mihraba

Isfahan Saz Semaisi

Neva Ilahi Kuldan Sana Layik Nola

Tebriz Sen Sehi Peygamberan Idin Efendim Ol Zaman

Suzinak Mahrumi Emel Etmeyiniz Vuslatimizdan

Kurdilihicazkar Vasfindan Aciz Hep Asikanin

Tebriz Cesmine Mujganina Dil Mupteladir Sevdigim

Rast Ilahi El Hakkur Baki Ve Omru Fani

Kurdilihicazkar Geldi Bahar Bak Bulbule

Sedaraban Ruhsarina Giysuleri Doktun Taramazsin

Nevruz Kar I Cumhuriyet

Bayatiaraban Yarim Beni Her Gece Aldatiyor

Bestenigar Teşrifin Ile Hanemi Resk I Irem Eyle

Hicaz Pesrev

Acemasiran Bir Yil Beni Etti Esir Nazli Bir Endam

Hicaz Bir Zarar Gelmis Mi Ey Ruhi Revan Benden Sana

Rast Dili Zarim Dem A Dem Cevri Yari Firkatin Soyler

Hicaz Acildi Ufkundan Siyah Dumanlar

Huseynizemzeme Pesrev

Suzinak Kakulun Dokmus Hilal Ustune

Isfahan Dilhanei Viranimi

Segahmaye Guldu Dilber Asiki Gamharina

Huzzam Alamam Dogrusu Desti Emele

Ussak Pesrev

Rast Ilahi Sakin Dunyaya Aldanma

Huzzam Kabil Midir Hic Var Mi Benim Derdime Care

Huseynizemzeme Saz Semaisi

Huseynizemzeme Hayran I Cemal Olmaya Cidden Emelim Var

Hisarbuselik Makdemin Bastan Basa Reske Dusurdu Gulseni

Sedaraban Saz Semaisi

Hicaz Etme Bu Rutbe Naz Sivekarim

Hicaz Ey Mehlike Ey Gul Beden

Hicazkar Bekliyorum Salınarak Cik Raksa Hemen

Evc Saz Semaisi I

Evc Merhaba Ya Merhaba Remezan

Hicaz Dil Harabi Askin Oldu Nail I Vuslat Diler

Rast Kiskanir Her Gece Senden Beni Zulfi Tannaz

Huzzam Cektigim Alami Dehri Gor De Gel Rahmet Bana

Saba Isterim Ben Herkes Olsun Sevdigim Senden Uzak

Mahurhan Suzi Aski Dem Be Dem Arzeyledim Cananima

Buselik Saz Semaisi

Cargah Sirto

Nihavend Longa

Ferahfeza Atesli Raseler Veriyor Istiyakiniz

Hicaz Ilahi Senin Derdinle Ey Canan

Suzidilara Vadetmis Idin Ey Guli Ter Vakti Sitada

Nihavendikebir Milki Dilde Hukmeder Ey Suh Fermanin Senin

Acemkurdi Cesmanini Ac Rengi Semasi Gorunsun

Hicaz Caldirip Calgiyi Rakkaseleri Oynatalim

Hisarbuselik Eyyami Bahar Oldu Yesillendi Cemenler

Gulizar Kar Etmez Ahim Sen Gulizare

Sultaniyegah Nicin Bulbul Figan Eyler

Hicaz Ilahi Intisabim Ta Ezeldendir

Sevkefza Tahmin Edemez Vusat I Alamimi Kimse

Nevruz Pesrev

Ussak Ilahi Baslan Bismillah Ile

Sevkefza Dusundugun O Her Zaman Isittigim Onun Sesi

Irak Es Selam Ey Seyyidi Sahibi Saadet

Hicaz Bilmem Nicin Peri Koymus Koyan Onun Adini

Acembuselik Gun Batti Gece Oldu Yine Sesler Azaldi

Sevkefza Uzme Allah Askina Artik Yeter

Makamsiz Uyan Vatan Marsi

Hicaz Ilahi Affet Bizi Ya Gafur

Yegah Ey Bulbuli Seyda Gami Mihnet Sana Kaldi

Muhayyer Hos Gelir Mutlak Benim Halime

Ussak Tevhid Ile Olur Her Derde Derman

Ussak Muruvvet Eyle Nev Nihal

Nihavend Yine Bu Hasta Gonul Hicr Ile Efgan Ediyor

Kurdilihicazkar A Giz Nedir Gizli Gizli Yedigin

Bayatiaraban Ilahi Tecellayi Cemalinden Habibim

Suzinak Ben Mi Yandim Bu Cihan Mi Yaniyor Bilmem Aman

Ferahfeza Atesi Askinla Cana Dil Kebab Olmaktadir

Acemkurdi Intizar I Makdeminle Rehguzarin Gozlerim

Zavil Ilahi Gavsi Aktabi Velayet Hazreti Abdulkadir

Nevruz Saz Semaisi

Bayatiaraban Zeybek

Evc Meded Allah Sana Sundum Elimi

Acemkurdi Saz Semaisi

Hicaz Yekta Guherim Meclisi Rindan Sedefimdir

Isfahan Benim Gonlum Gozum Nuri Cemali

Hisarbuselik Saz Semaisi

Kurdi Haram Olsun Bana Ey Cehrei Gulgunu Mustesna

Acemasiran Kim Aldi O Peymaneyi Sakinin Elinden

Rast Saz Semaisi

Gerdaniye Oyun Havasi

Rasticedid Asikligima Gozlerimin Yasi Nisandir

Hicazkar Keman Ebrulerinden Yarimin Hayli Sual Oldu

Sevkutarab Cana Tesir Eylemistir Yareler

Hicaz Ilahi Ey Nebiler Serveri

Mahurhan Pesrev

Bayati Ey Zeliha Ru Yeter Aglatma Cesmi Purnemi

Tarzinevin Saz Semaisi

Hicazkar Melul Mahsun Bu Yerlerde

Kurdilihicazkar Gelin Kizlar Tiyatroda Horon Tepelim

Hicaz Yari Gordum Nikabi Cusi

Suzinak Bak Halime Cana Ne Kadar Etti Tebeddul

Arazbarbuselik Birlikte Bu Aksam Yine Mey Nus Edelim Gel

Nevruz Soz Yoktur Ol Simintene Ille O Billur Gerdene

Ussak Ey Padisahi Saltanat Arayi Yegane

Buselik Ne Kadar Arzu Hulus Etti Ise

Tahirbuselik Saz Semaisi

Suzinak Kadikoyunun Abu Havasi Ne Guzeldir

Kurdilihicazkar Benim Ey Mihri Enveer Her Ne Varim Varsa Sendedir

Tahirbuselik Afet Misin Ey Husni Mucessem Bu Ne Halet

Tahir Saz Semaisi

Zavil Dusi Derdi Ask Olan Bicare Dil Feryad Edeer

Sabazemzeme Ilahi Merhaba Ey Sevgili Mehi Mubarek Merhaba

Ferahfeza Acti Guller Andelib Eyler Figan

Selmek Rahmi Yok Bir Yare Dustum Ey Gonul Yok Caresi

Evc Gecmem Degil Amma Gecemem Dogrusu Mehden

Ferahnak Nedir Ol Suhi Istigna

Zavil Soyle Doktor Yanar Kalbim Nedendir

Ferahnak Basinin Altinda Olsa Kollarim

Saba Saz Semaisi

Hicaz Yesillendi Yine Baglar

Sazkar Almis Ele Cam I Mulu

Mahurhan Saz Semaisi

Acemasiran Ilahi Ey Sehin Sahi Risalet

Sedaraban Ne Hos Oluyor Dans Geceleri

Cargah Mars

Ussak Tanzir Ederek Bir Periyi Nazu Edada

Cargah Cun Dogup Tuttu Cihan Yuzunu Husnun Gunesi

Hisar Gormemistim Boyle Dilber

Saba Gir Gor De Cananim Haber Ver Kalbi Suzanim

Rast Padisahilm Cok Yasa

Segahmaye Makami Multeca Ahmed Muhammed Mustafa Dir

Pencgah Saz Semaisi

Mahur Rengi Gul Ruhsarimi Setreylemis Puskurme Ben

Bestenigar Gonul Girmekle Yar Agusuna Kanmaz Vusul Ister

Huzzam Ilahi Yuru Yuru Yalan Dunya

Huseyni Yakti Cismim Atesi Suzani Ask

Tahirbuselik Yandim Sana Ey Gonca Ter

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.