Esendere Kültür ve Sanat Derneği

Hüseyin Sadeddin Arel (1880-1955)

29.06.2017
4.767
Hüseyin Sadeddin Arel (1880-1955)

En büyük müzikologlarımızdan biri olan Hüseyin Sadettin Arel 18 Aralık 1880 tarihinde İstanbul’un Vefa semtinde doğdu.Anadolu kadıaskerlerinden müderris Mehmed Emin Efendi’nin altıncı çocuğudur.Annesi Fatma Zekiye Hanım’dırİlk öğrenimini Vefa’da Taşmektep,Şemsülmaarif ve Nümune-i Terakki okullarında tamamladıktan sonra 1886 yılında ailesi ile İzmir’e göçetti. Babası şer-i hükümlerine ters düşen bir emri dinlemediği için İzmir naipliğine tayin olmuştu. İzmir’de Fransız kolejini bitirdikten sonra yüksek öğrenimi için İstanbul’a geldi.Bir yandan medreselerde okuyarak “icazet” alırken, diğer yandan “Hukuk Mektebi” ne devam ediyordu.Üstün başarı ile 4 Eylül1906 tarihinde buradan mezun oldu ve kendisine “üstün başarı madalyası” verildi.Özel öğretmenlerden aldığı derslerle yabancı dilini ilerletti.İyi derecede Arapça,Farsça,Almanca,Fransızca,İngilizce; anlayabilecek kadar da İtalyanca, İspanyolca, Latince, Rumca,Eski Yunanca, Ermenice, hatta Flamanca ve Slavca’yı öğrendi.

O zamanın anlayışına göre öğrenciler devlet dairesinde görev aldıklarında Arel de memuriyete onbeş yaşında İzmir’de bulunduğu sırada “Vilayet Mektubi Kalemi”nde başladı.

İstanbul’a geldikten sonra 1901 de Adliye Nezaretine tercüman olarak girdi.Aynı nezarette şifre müdürlüğü, 1909 da “Ticaret-i Bahriye Mahkemesi” üyeliği, 1911 de ceza işleri müdürlüğü yaptı ve bir yıl sonra istifa ederek ayrıldı. 1910 da Washington’da toplanan uluslar arası hukuk kongresine ülkemizi temsilen katıldı.Bu münasebetle orada bazı incelemelerde bulundu, tebliğler ve konferanslar verdi.

Adliye Nezaretinde çalıştığı yıllarda, eski sadrazamlardan ve Adliye Nazırı Abdurrahman Nureddin Paşa’nın kızı Pakize Hanım’la evlenmiş, bu evlilikten tek çocuğu olan kızı Naciye doğmuştur.

1913 yılında Danıştay’da maliye ve bayındırlık üyeliklerinde bulundu.1914 de Tapu ve Kadastro genel müdürlüğüne, aynı yıl içinde “Tanzimat Dairesi Reisliği”ne getirildi.Bu daire 1918 yılında kapatılınca görevinden ayrıldı ve bir daha resmi görev almadı.Mütareke yıllarında Amerika’ya giderek 1923 yılına kadar orada yaşadı.Amerika’dan döndükten sonra bir büro açarak İzmir’e yerleşti ve avukatlık yaptı.Beş yıl serbest çalıştıktan sonra 1928 yılında İstanbul’a nakletti.Bir ara “Adliye Vekaleti Ahkam-ı Şahsiye Komisyonu”na başkanlık etti ve Tapu-Kadastro yasasının çıkarılmasına yardımcı oldu.Son zamanlarına kadar avukatlık mesleğini bırakmadı. İstanbul’da 6 Mayıs 1955 tarihinde, Bomonti’deki evinde “Siroz” hastalığından hayata gözlerini yumdu.

Musiki Öğrenimi
Müzik çalışmalarına on yaşında başladı.İlk olarak Udi Şekerci Cemil Bey’den ud ve nazariyat dersleri aldı. Bu ilk adımdan sonra kişisel çabası ile bilgisini derinleştirdi.Başta Türk Musikisi olmak üzere bütün dünya musikileri hakkında yazılmış olan eserleri topladı. Çok yabancı dil bilmesi sebebi ile her türlü kaynaktan nazari bilgilerini güçlendirdi.Nazari çalışmalarının yanı sıra ud, ney, keman, kemençe, tanbur, viyola, viyolonsel, özellikle piano çalmasını öğrendi. 1907-1909 yılları arasında Edgar Manas’tan armoni, kontrpuan ve füg öğrendi.Kompozisyon, orkestrasyon ve enstrümantasyon bilgilerini kendi gayreti ile elde etti.

Koleksiyonculuğu ve yayımcılığı
Arel büyük fedakarlıklarla iki kez kütüphane kurdu.Bunlardan ilki kayınbabası Abdurrahma Nurettin Paşa’nın konağında oturduğu yıllarda, İstanbul’un işgali sırasında Fransızlar tarafından kasten yakıldı. Bu yangında pek çok nadir yazmalar, koleksiyonlar ve değerli kitaplar yok oldu. İkinci olarak kitap toplamaya İzmir’de başladı; yeni kütüphanesini Bomonti’deki evinde kurdu.Bir çok yerli ve yabancı kitabı bir araya getirdi.Bunlar arasında Türk Musikisi açısından büyük değer taşıyan yazma eserler, fotokopiler, filimler bulunuyor.

Bir ömür boyu maddi ve manevi fedakarlıklarla topladığı, bilenlerden bizzat notaya aldığı koleksiyonu özellikle önemlidir. Bu koleksiyona Dr.Suphi Ezgi’nin topladığı eserler de katılmıştı.Sadece Türk Musikisi ile ilgili eserlerle sınırlı kalmamış, bütün dünya musikileri için önemli belgeleri biriktirmişti.

Sadeddin Arel, 1908 yılından başlayarak on beş gün içinde bir olmak üzere “Şehbal” adında bir kültür ve magazin dergisi çıkardı. Matrisleri İtalya’da hazırlanan bu dergi, o yıllardaki yayınlara göre, gerek baskı ve gerekse kalite yönünden üstün nitelikte idi. Ancak yüz sayı çıkabilen Şehbal, İstanbul’un işgali sırasında idare binası yanarak koleksiyonu ve belgeleri mahvoldu. Bu dergi musikimiz hakkında araştırma yapacaklar için en önemli kaynaklardan biridir. 1939 yılında İsmail Hami Danişmend’le çıkarmış olduğu “Türklük” dergisi ancak on beş sayı çıkabildi.Bu dergide yayınlanan “Türk Musikisi Kimindir?” başlığı altındaki seri makaleleri sonradan kitap haline getirilmişitr. 1948 yılında çıkmaya başlayan “Musiki Mecmuası” son yayın organıdır.Başta bu dergiler olmak üzere çeşitli dergi ve gazetelerde çok sayıda makale, inceleme ve araştırma yazıları yayınlamıştır. Kütüphanesinin tamamına yakın bir bölümü ölümünden sonra “Türkiye Enstitüsü” ne hibe edildi.

Musiki Hocalığı
Musiki öğrenmek isteyen herkese evinin kapısı açık olan bu büyük insan, hiçbir karşılık beklemeden bir ömür boyu önceleri haftada iki gün, sonraları yalnız cumartesi günleri evinde akademik musiki toplantıları yapardı. Hatta başlangıçta bu toplantılar yemekli olarak yapılırdı. İzmir’de bulunduğu yıllarda, İstanbul’a naklettikten sonra da, ölünceye kadar bu gelenek devam etti.Türk Musikisi alanında yetişmiş, isim yapmış pek çok sanatkar, Arel’in akademik toplantılarından yararlanarak yetişmiş denebilir. Ayrıca evi çağının ilim ve sanat adamlarının da uğrak yeri olmuştur.

Engin musiki bilgisi be genel kültürü kendisinin kısa zamanda çevresinde ve İstanbul’da tanınmasına yardımcı olmuş, özel musiki okullarında ders verme teklifleri yağmış, daha 1916 yılında Darüttalim-i Musiki’de ders vermeye başlamıştı. Olağanüstü bir yetki ve beş yıllık bir anlaşma ile 1943 yılında İstanbul Konservatuarı’nın başına getirildi.1948 yılında süresi dolunca yenilemek istemedi; burada ayrıldıktan sonra “İleri Türk Musikisi Konservatuarı” nı kurdu ve bu okulun yayın organı olan “Musiki Mecmuası”nı çıkartmaya başladı. Arel’in bu yönlerini değerli öğrencisi Ercüment Berker şu haklı görüşlerle değerlendiriyor; “…Müzikolog H.Sadeddin Arel, ulusal kültürün soylu ve güçlü değeri olan , ancak yüzyıllar boyunca dar bir çevre içinde ustadan çırağa geçen , gizli bir fen ve sanat halinde kıskançlıkla gizlenen Türk muzikolojisini çağdaş metodolojiye göre düzenleyip -kendi deyimiyle- işporta mataı halinde isteyenin yararına sundu. Böylece, Türk Musikisi’nin yaygın eğitimini ve Türk Musikisi’nin yaygın eğitimini ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nın kurulması olanağını hazırlıyordu…”

Türk Musikisi hakkındaki görüşleri
Bu görüşlerin tümünü burada özetlemek olanağımız yok.Kısa paragraflarla bazılarına değinmeye çalışacağız. Türk ve Batı musikilerini iyi bilen Arel hakkında, ülkemizin Batı Musikisi mensupları da olumlu fikirler ileri sürmüşlerdir.Bu görüşler, “Türk Musikisinin çok seslilikte büyük değerler kazanacağına inanan ve bu yolda çaba gösteren bir bilgin” olduğu noktasında birleşir. Musikimizi derinlemesine bilen ve bu sanata aşık bir bilgenin şu samimi sözlerini her Türk Musikisi aşığı ve her Türk çocuğunun ibretle okuması gerekir.

“…Türk Musikisi, onun değerini anlayabilecek kimselere hayranlık telkin edebilecek kadar muhteşemdir.”

“…Hayatımda Türk Musikisi’ne sarfettiğim zamanın birkaç mislini Batı Musikisine sarfetmiş olduğum ve bu musikinin şaheserleriyle vecde geldiğim halde, bir türlü Türk Musikisi aşkından kendimi alamayışım, belki kısmen milli meylimdendir; lakin mutlaka ziyade Türk Musikisi’nin bünyesinde gördüğüm olağanüstü inkişaf kabiliyetindendir.”

“…Realite şudur ki, Batı Musikisi’nin bir bestekara temin ettiği klasik, romantik, modern, polifonik veya monodikle muhakkak veya muhayyel ne kadar vasıta varsa, hepsinin en az on misli, evet on misli Türk Musikisi’nin içinde yatıyor”

“…Batı Musikisinde duygumuzu ve idrakimizi kamaştıracak kadar harikalar vücuda getiren dehaların , o musikiden en az on kere daha zengin imkan ve vasıtalarla dolu bir sahada neler yapabileceklerini düşünen her akıllı kimse gibi, (Batı Musikisi’ni sevdiğim için Türk Musikisi’ni severim) diyecektir.”

“…Garp’tan almaya muhtaç olduğumuz teknik sekiz ilimden ibarettir. Fakat her Türk bestekarı bütün bu ilimlerden başka bir de kendi musikisini bilmeye muhtaçtır. Ta ki yazacağı eserler Garp taklidi olmaktan kurtulacak, vazıh bir milli damgayı hamil bulunabilsin.”

Bu görüşlerin ışığında ortaya çıkan genel kanıya tercüman olan ortak görüşü yine Ercümend Berker dile getirmiş: “…H.Sadeddin Arel çağına sığmayan dehası, Türk musikisinin makam, usul ve form olanaklarını başka hiçbir bestecide görülmeyen genişlikte kullanması, ulusal ve evrensel musikiyi kavrayan geniş ufku ve yorulmak bilmez büyük çalışma gücüyle Türk Musikisi’nin altıncı ve son dönemi olan reform dönemini başlatan besteci olmuştur”

Türk Musikisine getirdiği yenilikler
Musikimizin tonal sisteminin XIX.yüzyıl sonuna kadar doğru dürüst araştırılmadığını, eski “Edvar” kitaplarının incelenmediğini, bu yönünü ilk olarak ele alan ve ayrıntılı yayınlar yapan kişinin büyük müzikoloğumuz Rauf Yekta Bey’in başlattığı bilimsel çalışmaları daha ileri bir düzeye götüren ve sağlam temellere oturtan da Arel olmuştur. Dr.Suphi Ezgi ve Salih Murad Uzdilek’le yorucu araştırmalardan sonra, musikimizin akustiğini, tamamına yakın bir biçimde açıklamasının yapmıştır. Böylece yirmidört eşit olmayan aralığın varlığı ispatlanmış ve bu görüşün bilimsel dayanakları belirlenmiştir. Bugünkü görüşlere göre eğer bu sistemin eksik yönleri varsa, müzikoloji ile uğraşanların eleştiri yerine bu eksik yönleri tamamlamaları gerekir.

Batı notası tam olarak Sultan II.Mahmud döneminde ülkemizde yaygınlaşmışsa da, Hamparsum notasının yerini tutmamıştır.O
zamanki görüşler bu nota ile Türk Musikisi eserlerinin yazılamayacağı merkezideydi. Arel, arkadaşlarıyla donanım işaretlerini bularak bu sorunu da çözüme bağlamıştır. Batı musikisi terminolojisinin bizim musikimizin ihtiyacını karşılamadığını görmüş, kendi ses yapımız ve icra özelliğimize göre bir Türk musikisi terminolojisi ortaya koymuştu. Bugün kullanılan bu sözcüklerin pek çoğu Arel’e aittir.

Arel, Türk Musikisi’nde çok sesliliğe taraftardı; ancak, bu çok seslilik kendi tonal sistemimizin gereğine göre yapılmalıydı. Bu düşüncelerini sırası geldikçe söylemiş ve nitekim eserlerinin içinde önemli bir sayıya ulaşan çok sesli besteleri bu esasa göre bestelemiştir. Beş tür kemençe ile bir “Kemençe Ailesi” fikrini ortaya atması bu düşünceden kaynaklanmıştır. Bu düşünce başarı ile uygulanmış, dönemin ünlü sanatkarları tarafından bu sazlar denenerek, bu yoldaki besteler icra edilmiştir.Bu büyük insanın açtığı çığır kendinden sonra geliştirilmemiş, yapılmış olanların tekrarından ibaret kalmıştır.

Eserleri
Verimli bir bestekar olan Arel, bir ömür boyu Batı ve Türk Musikisi dalında iki bin kadar eser ortaya koymuştur.Ercüment Berker’in verdiği listeye göre bu eserlerin sayısı ve türü şöyledir; 51 Mevlevi Ayini, 108 Durak, 87 İlahi, 13 Ney taksimi bestesi, 24 Peşrev, 28 Konser Saz semaisi, 80 Saz semaisi, 42 Oyun havası, 20 Dramatik saz eseri, Tanbur ve Viyolonsel için 8 taksim, 11 köçekçe, Beste ve Semai gibi büyük formlarda 7 sözlü eser, 51 Gazel, 3 Gazelli taksim, 2 Marş, 104 Şarkı, Oda müziği ve koral, Altılama, Üçleme, İkileme olarak toplam 71 çoksesli eser. Bunlardan başka Türk Musikisi nazariyatı dersleri, Armoni dersleri, Kontrpuan dersleri, Füg dersleri, Prozodi dersleri, Türk musikisi ileri solfej dersleri, Eski Musiki Tarihi (Başlangıç), Türk Musikisi Kimindir?, Çeşitli makaleleri ve Kantemiroğlu’nun Edvar’ının yayını sayılabilir. Batı musikisi notları basılmamıştır.

Dr.M.Nazım Özalp-Türk Musikisi Tarihi adlı kitabından alınmıştır

Segah Durak Zahida Dem Urma

Saba Gazel

Sevkefza Gazel

Suzinak Durak Hakka Teslim

Hisarbuselik Durak

Askefza Saz Semaisi 1

Bestenigar Seb I Tenhada Derler Kuh Ider Hu

Evic Durak Gel Ey Badi Saba

Tahir Oyun Havasi

Heftgah Cana Meylin Var Ise Hukmeyle Teslim Eyleyim

Nisaburek Durak

Cargah Tar I Kalbim Inliyor Mizrabi Vurdukca Nigar

Kurdilihicazkar Durak

Isfahan Durak

Neva Ey Sehi Hubanim

Mustear Durak

Ruhnevaz Durak

Ussak Yakin Gel Kacma Ey Suh I Cihan

Segah Durak

Buselik Mavi Bir Goz Beni Atti Bu Derin Sevdaya

Nikriz Acep Nicin Bagrin Yasli

Hicaz Durak Askinla Olsa Bu Ten

Ussak Saz Semaisi

Hicaz Heml I Meryemle Mesihin Dogusun Kil Iman

Kurdilihicazkar Gazel Saba Agyardan Pinhan

Ruy I Irak Durak

Huseyni Oyun Havasi Kina Gecesi

Beste Isfahan Ilahi

Evcara Saz Semaisi 2

Kurdilihicazkar Serapa Husnu Ansin Dil Sitansin

Ferahfeza Bir Seker Hand Ile

Evcara Saz Semaisi 1

Sultaniyegah Durak Varimi Ben Dosta Verdim

Cargah Oyun Havasi

Ferahnuma Durak Ask Ile Nus Eyleyen

Sultani Irak Durak

Buselik Gul Sevdicegim Guller Acilsin Yanaginda

Saba Ilahi

Sehnaz Saz Eseri

Isfahan Durak Vechi Yare Dus Olan

Ferahfeza Gel Vucudun Perdesin Kaldir

Busellik Asiran Saz Eseri

Hicazkar Oyun Havasi

Ruhnevaz Saz Semaisi

Ferahnuma Saz Semaisi

Irak Durak

Revnaknuma Gazel

Huseyni Oyun Havasi Dugun Evinde

Nisabur Ilahi Alude Olup

Karcigar Oyun Havasi Köy Dugunu

Karcigar Sen Durup Baktinda Bir An Sanki Can Verdin Bana

Buselik Durak Senin Asiklarin Kilmaz Nazar

Mahurbuselik Saz Semaisi

Hicaz Gazel Canimin Cevheri Ol Lali Sekerbare Feda

Ferahfeza Durak Mail Olma Dunyaya

Ussak Durak Geceyim Can Ile Tenden

Hicaz Durak Ey Can Gozun Acabilsem

Evic Pesrev

Ferahnuma Gazel Busi Lalin Söyle Sirab I Zulal Eyler Beni

Ferahnuma Dudagindan Bana Tattirmadi Vuslat Tadini

Cargah Kahkahan Aks Eder Bezme Neolur

Beste Isfahan Durak Dost Vasil Olmaz

Evic Saz Semaisi

Nikriz Pesrev

Nihavend Durak Genci Aski Ister Isen

Acemasiran Pesrev

Ussak Pesrev Isveler

Ussak Bir Cami Safa

Kurdi Mahvolup Gitti Umidim

Saba Zemzeme Durak

Nisaburek Istiyakin Mumkun Degil Sonmuyor

Sevkefza Durak Tiyneti Ademde

Suzidil Saz Semaisi

Acemasiran Gazel Olsada Hamis Lali

Nikriz Durak Ben Dost Hevasina Dustum

Kurdilihicazkar Gazel Kildi Zultun Tek Perisan

Arazbarbuselik Saz Semaisi

Segah Ilahi

Ferahfeza Gazel Ben Olsam Bir De Mutrib

Neva Durak

Ussak Gazel

Buselik Cok Guzelsin Husnu Anin Mahisin

Dilkeshaveran Durak Mirati Dilinden

Hisarbuselik Gazel

Hicaz Durak Bulbuli Surideyim Gulden Nasibim Var

Sevkefza Durak

Kurdilihicazkar Saz Semaisi

Rast Durak Cumle Alem Asina

Evic Gazal I Mihr I Felek Dag Darim Oldu Bugun

Cargah Dilerim Buse Olup Kalmayi Her An Dudaginda

Ferahnak Saz Eser Keman Tanbur Icin

Huzzam Benim Maksudum Alem De Degildir

Saba Durak

Saz Eseri Ikileme

Sedaraban Gordum Seni Sevdim

Bayati Hangi Ahuya Tutuldum Ise Nalan Oldum

Ussak Oyun Havasi

Ferahnuma Sevmemis Bie Sevdigim Var Anlamaz Sevda Nedir

Askefza Saz Eseri

Kurdilihicazkar Ilahi

Buselik Ey Gozleri Lacivert Bak Bir Lahca Bu Yana

Kurdilihicazkar Gazel Su Verenler Naz Ile

Ferahnuma Derdimi Ummana Doktum Asumana Inledim

Hicaz Saz Eseri

Sivenuma Ilahi

Muhayyer Gazel Geçiip Gitmekte Omrum

Askefza Pesrev

Hicazkar Durak

Ferahnuma Pesrev

Buselik Ya Vasi Al Magfiret Hafime Senden Meded

Suzidil Hazeran Asikin Var

Ferahnak Saz Semaisi

Neveser Gazel

Segah Saz Semaisi

Yegah Durak Mest Oldum

Huseyni Her Turresinde Bin Siken I Dilrubasi Var

Sivenuma Ilahi Katre I Aski Huda

Nikriz Durak Ya Ilahi

Cargah Sanma Cevrin Guzelim Gonlumu Yikdi

Bayati Ah Derunumda Olan Halet

Sultaniyegah Guzelligin Ufkunda Acilmissin Engine

Sevkefza Mahvetti Beni Bir Saci Zerafet

Evcara Saz Semaisi 3

Suzidil Saz Eseri Hoplanti

Dilkeshaveran Saz Semaisi

Ferahfeza Durak Eye Alemlerin Sahi

Nihavend Durak

Hisarbuselik Oyun Havasi

Nikriz Saz Semaisi1

Cargah Dolsun Dile Nurun Ac Nikabin

Kurdi Durak Dustu Cane

Sultaniyegah Saz Semaisi2

Hicazkar Gazel

Hicaz Oyun Havasi

Evic Hic Sunbul Sunbul I Zulfun Gibi Muskin Degil

Cargah Sabah I Omrumu Bir Bir Getirdi Aklima

Bayati Mucessem Ruhsun Timsal I Ansin Yamansin

Ussak Durak Cunku Bildin

Hicaz Ben Harabat Ehliyem Yoktur Kararim

Huzzam I Cedid I Durak

Kurdilihicazkar Gazel Gerdeni Safu Beyaz

Neveser Durak

Mars Asker Sarkisi

Bestenigar Durak Her Kimin Kalbinde Dost

Rahatulervah Durak

Muhayyer Gazel

Askefza Saz Semaisi 2

Ferahnak Durak Mevlam Ver Askini Bana

Dilkeshaveran Ey Hos Ol Mest Ki Bilmez Gam I Alem Ne Imiş

Nikriz Durak Ey Gafil Uyan

Hisarbuselik Pesrev

Ussak Ilahi Dunyaya Gonul Verme

Neva Gazel

Bestenigar Durak Biz Ol Ussaki Serbaziz

Isfahan Durak Tecelliyle Dolu Alem

Kurdilihicazkar Bunca Cevrinle Gonul Ulkesi Virane Olur

Nihavend Mini Mini Pesrev

Nikriz Gazel

Kurdi Durak

Bestenigar Ya Ilahi Sana Geldik Bizi Mahzun Eyleme

Ferahnuma Ben Inandim Gonul Lutfeyle Sen De Inan

Bayati Gazel Mestinazim Kim Buyuttu

Hicaz Yeter Aglatti Firakin Bu Dili Bimari

Karcigar Gul Sevdicegim Gul Yuzunun Gulleri Acsin

Suzinak Gazel Ey Melek

Bayati Terkeyledi Hicabi Guzelim

Revaknuma Durak

Huzzam Gazel Her Goren Aybetti

Hicaz Saz Semaisi

Evcara Durak Asikin Gitmez Dilinden

Ussak Ey Hasta Gonul

Bayati Gazel Demişler Goncaya

Huzzam Ben Mesti Canan Olmusum

Huseyni Bahti Dun Etdi Beni Pek Bi Karar

Nisabur Durak Uyan Gafletten

Suzinak Durak Ehli Derdin

Neveser Ilahi

Sultaniyegah Oyun Havasi

Karcigar Gazel

Rengidil Durak

Yegah Dilerim Buse Olup Kamagi Her An Dudaginda

Huzzam I Cedid Ilahi

Hicaz Humayun Saz Eseri

Huseyni Durak Cumle Agzadan

Mustear Ilahi

Nihavend Saz Eseri

Nevabuselik Saz Semaisi

Sultaniyegah Saz Semaisi1

Acemasiran Durak Ah Hemise Bulbulun Gulsende Feryadı

Hicaz Oyun Havasi Bir Peri Masali

Evic Durak Vuslat Gibi Nimet Mi Olur

Ferahnuma Benden Ey Masukan Enzarin Girizan Olmasin

Irak Ilahi Murg I Dil Gervas Edip

Sedaraban Oyun Havasi

Suzidil Oyun Havasi

Bayati Muradin Anlariz Ol Gamzenin

Bayati Ben Onu Ben Cok Severdim

Kurdilihicazkar Sen Kim Geldigin Bilmisti Kim

Kurdilihicazkar Gazel Serv Eder

Acemasiran Ilahi

Sedaraban Gozlerinden Hıfz Icin Asiklari

Evcara Dil Hanesi Purnur Olur

Kurdi Saz Eseri

Yegah Durak

Ussak Durak Derdi Aska Dusmeyince

Cargah Yuzlerce Arkandan Aglayan Gence Hiyanet Ettin

Karcigar Saz Eseri

Beste Isfahan Durak Cana Ne Gorunur

Evcara Pesrev

Lalegul Durak

Ferahnuma Renci Hatir Vermesin Feryadu Efganlar Sana

Ferahnuma Guzel Kiz Fidan Oldun Ben Oldum Sarmasigin

Nihavend Durak Merdi Meydani Hudanin

Cargah Selam Sana Ey Sevgili

Muhayyer Gazel Ey Kameri Talat

Ussak Gazel Aska Dustum

Sultaniyegah Gazel

Rengidil Gazel

Huseyni Durak Nefse Uyup Rahi Hakdan

Sedaraban Saz Eseri

Rahatfeza Durak

Askefza Durak La Ilahi Kasırım Sukrunde

Sultani Irak Durak Olmıyacak Senden

Nisabur Ilahi

Serefnuma Durak

Hicaz Ask I Yare Dus Olaldan

Rengidil Durak Gonul Hayran

Huseyni Cesmi Kafir Dini Islam Olsa Da Mani Degil

Kurdilihicazkar Sar Kollarini Boynuna Bir-yosma Civanin

Buselik Durak Canu Dilde Aski Mihman Eyleyen

Hicaz Durak Nedir Bu Katralarda

Huseyni Oyun Havasi Hoplanti

Buselik Halime Bir Bak Da Insaf Eyle Biraz

Ferahnuma Ey Sevgilim Olmasin Sakin Gamin Esefin

Segah Durak Tasdi Rahmet

Kurdilihicazkar Oyun Havasi

Nikriz Ilk Goruste Cesmi Mestinle

Kurdi Tari Kalbim Inliyor Mizrabi Vurdukca Nigar

Yegah Durak Soylemem Razi

Anberefsan Saz Semaisi

Sultaniyegah Durak Icmeyin Lalin Sarabin

Hicaz Birkac Gundur Gonlumde Bir Hesabin Var

Ussak Pesrev

Huseyni Gazel Sifayi Vasl Kadrin

Sevkefza Durak Mesti Askiz

Hicaz Dil Hanesi Mirat-i-hak Sirri Cemalullahi Gor

Hicaz Durak Kim Ki Askin Darina Berdar Olur

Buselik Bilmem Bu Gonulle Ben Nasil Yasayacagim

Buselik Benim Aklimi Celen Bir Cift Yesil Goz Oldu

Huzzam Ilahi Aleminsin Hakteala

Kurdilihicazkar Ne Cansin Fitnei Ahir Zamansin

Ussak Ilahi

Cargah Cok Guzelsin Husnu Anin Mahisin

Evcara Saz Semaisi-4

Acemasiran Oyun Havasi

Bayati Durak Buyruk Senin Ferman Senin

Irak Ilahi

Saba Zemzeme Durak Perisan Eyledim

Sultani Irak Gazel

Suzinak Gazel Kildi Zulfun

Buselik Gazel Derdi Askin Define

Ruy I Irak Ilahi

Sultani Yegah Durak

Evic Durak Derdi Hakka Talip

Nisaburek Durak Sevh Ile Olduysa Gunah

Ferahnuma Oyun Havasi

Sehnaz Durak

Huseyni Hem Askim Hem Umidim Hem De Nesemsin

Huzzam Durak Hudaya Kesti I Curm

Nisaburek Zevki Sevda Duymadin

Ferahnak Saz Eseri

Huseyni Saz Semaisi

Ussak Dil Lebinden Sarabi Neb Ister

Buselik Asiran Pesrev

Hicaz Bir Penbe Gul Adadim Bugun şeyda Bulbule

Buselik Dil Hanesi Mirat I Hak Sirri Cemaullahi Gör

Nilkriz Saz Semaisi2

Nisaburek Saz Semaisi

Neva Ilahi

Heftgah Durak Kalmısiz Deryayi Gaflet Icre

Bayati Pesrev Karabatak

Huzzam Saz Semaisi

Karcigar Oyun Havasi

Buselik Oyun Havasi

Sedaraban Durak

Yegah Durak Nus Edelden

Hicaz Oyun Havasi Oyuncu Kiz

Kurdilihicazkar Gazel Seni Gordum Hep

Ussak Nur Gorsun Gozlerin Ac Sineni

Hisarbuselik Saz Semaisi

Karcigar Pek Guzeldir Gönül Kapar

Sevkefza Ilahi

Huzzam Ilahi Murg I Dil Pervaz Edip

Hisarbuselik Durak Mevlam Senin

Hisarbuselik Durak Fer Almis

Ussak Gazel Asiyani Murgi Dil

Nisaburek Mars

Kurdilihicazkar Gazel

Sivenuma Durak

Tahir Bir Col Gibi Issiz

Karcigar Durak Ben Sanirdim Alem Icre

Acemasiran Gazel Benim Kim Bir Lebi Handab Icin

Askefza Durak Dustum Yine Derde

Suzidil Durak

Tahir Saz Semaisi

Acemasiran Oyuncu Kız

Kurdilihicazkar Ince Bir Bulut Gibi Siyah Ipek Pecesi

Hicaz Vesvese I Tengüzest Gul Gule Canresid

Hicaz Ey Gonul Aska Cevir Gel Yuzunu

Acemkurdi Durak Ey Derde Derman Isteyen

Nikriz Durak Isimiz Suph U Mesa

Sedaraban Hicranimi Peymanei Lalinde Biraksam

Rast Bayrak Marsi

Pencgah Durak

Tahir Yine Bir Aski Emel

Hicaz Sinede Bir Lahza Aram Eyle

Suzinak Durak

Ussak Seni Gordum Hep Uzuntuyle

Ferahnak Oyun Havasi

Kurdi Gazel

Sultaniyegah Gel Hele Bir Kerrecik Seyret

Nikriz Hani Askin Deme Maziyi Birak Dinletme

Ussak Bir Ceylan Bakisla Vuruldum

Hisarbuselik Durak Deldi Bagrim

Rahatfeza Saz Semaisi

Nikriz Ayin I Serif

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.